วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์

(Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences : JOB_EHS )

จัดทำดัชนีใน tci

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์

(Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences : JOB_EHS )

ISSN  2730-3233 (Online)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :

มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความในวารสารอย่างเคร่งครัด โดยอ้างอิงตามรูปแบบของ APA (นาม-ปี) รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารฯ และเป็นบทความที่ไม่มีความหลายมากกว่า 25% ตามที่ถนนในโปรแกรม CopyCat ในเว็บ Thaijo2

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ โดยไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของวารสารฯ

กระบวนการพิจารณาบทความ :

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

แบบที่ 2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ :

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ เปิดรับตีพิมพ์ประเภทของบทความ คือ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Original Article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ มีกำหนดออกตีพิมพ์ 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน  (กำหนดออก เดือนเมษายน)

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม (กำหนดออก เดือนสิงหาคม)

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม  (กำหนดออก เดือนธันวาคม)

การตีพิมพ์บทความ

ผู้แต่งบทความจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามข้อแนะนำสำหรับผู้แต่งใน กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวารสารฯ กองบรรณาธิการวารสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่คืนเงิน ในกรณีเทียบเคียง ดังนี้

1. บทความของท่านมีความหลายมากกว่า 25% ตามที่ถนนในโปรแกรม CopyCat ในเว็บ Thaijo2

2. ผู้แต่งไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

3. บทความไม่ผ่านการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

4. ผู้แต่งไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอที่กองบรรณาธิการได้แจ้งในระบบตามระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ขอปิดรับบทความชั่วคราว

2024-05-11

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารเป็นจำนวนมาก
เหตุนั้น เพื่อการบริหารจัดการระบบวารสารให้ถูกต้องสมบูรณ์ กองบรรณาธิการจึงขอปิดรับบทความชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเมื่อเปิดรับตีพิมพ์บทความ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
กองบรรณาธิการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่วารสาร

2023-07-16

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษย์สังคมศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการเผยแพร่วารสาร จากเดิมปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็น ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

ทั้งนี้  วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษย์สังคมศาสตร์ จะดำเนินการเปลี่ยนตั้งแต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2567 เป็นต้นไป

         

ผลการประเมินพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2566

2023-07-04

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ ได้ส่งข้อมูลให้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เพื่อดำเนินการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกองบรรณาธิการ ได้รับผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 จากศูนย์ TCI ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 (การรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นกำลังใจให้แก่กองบรรณาธิการในการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลอีกครั้งในปี 2567

e-mail แจ้งผลเมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2566

อ้างอิงข้อมูลผลประเมินฯ https://tci-thailand.org/?p=10125

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2024): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2567)

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104

ทิพวรรณ คำวัง , พระครูวาทีวรวัฒน์ , พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต

29-44

การส่งเสริมสุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ให้แก่ผู้สูงอายุของพระสงฆ์ ในตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พิชญ์ชิชา หิรัญถาวรพัทธ์ , พระครูวิสุทธานันทคุณ , พระมหากังวาล ธีรธมฺโม

88-101

การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ

สมศักดิ์ บุญปู่ , พีรวัฒน์ ชัยสุข , พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน , บุญเชิด ชำนิศาสตร์ , ณัชชา อมราภรณ์ , วารี โศกเตี้ย , อรุณรัตน์ วิไลรัตนกุล

117-133

การดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5 ของประชาชนบ้านหนองบัวหิ่ง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

สาคร หาญแท้, พระครูวิสุทธานันทคุณ , พระมหากังวาล ธีรธมฺโม

166-181

การพัฒนารูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ

สมศักดิ์ บุญปู่ , พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน , พีรวัฒน์ ชัยสุข , ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่ , ณัชชา อมราภรณ์ , วารี โศกเตี้ย , อรุณรัตน์ วิไลรัตนกุล

197-207

บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาเยาวชนในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

จิราพัชร วงศาโรจน์, พระครูวิสุทธานันทคุณ , พระครูวาทีวรวัฒน์

233-243

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

พัชรินทร์ อักษรผอม , สุนทรี วรรณไพเราะ

401-408

ดูทุกฉบับ

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์

(Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences  : JOB_EHS )

ISSN  2730-3233 (Online)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :

มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความในวารสารอย่างเคร่งครัด โดยอ้างอิงตามรูปแบบของ APA (นาม-ปี) รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารฯ และเป็นบทความที่ไม่มีความหลายมากกว่า 25% ตามที่ถนนในโปรแกรม CopyCat ในเว็บ Thaijo2

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ โดยไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของวารสารฯ

กระบวนการพิจารณาบทความ :

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

แบบที่ 2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ :

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ เปิดรับตีพิมพ์ประเภทของบทความ คือ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Original Article) 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :

วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ มีกำหนดออกตีพิมพ์ 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน              (กำหนดออก เดือนเมษายน)

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม            (กำหนดออก เดือนสิงหาคม)

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม              (กำหนดออก เดือนธันวาคม)