บรรณาธิการ

พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค), ดร. 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ศุขภิญญา ศรีคำไทย

 

กองบรรณาธิการ

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ พุทธจรรยา), รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม, ผศ.ดร. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

รศ.ดร.อำนวย เดชชัยศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รศ.ดร.มารุต  พัฒผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ธัญนันท์  อบถม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

 

ผศ.ดร.สมหมาย  ปวะบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

ดร. กฤษฎา นันทเพ็ชร

มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

ดร.ลำพอง กลมกูล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย