วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2020-01-23

VILLAGE COMMUNITY THROUGH IN-DEPTH PEOPLE’S PARTICIPATION FOR TRANSPARENCY IN LOCAL DEVELOPMENT

Somnook Chandsoda, Phra Sirichai Thammacharo (Saising), Phra Sompon Smacharo (Chanthaworn), Sarawut Khanthawichai, Chaiyasit Udomchokenamorn

4670-4685

ATTENDANCE THE PATIENT MONKS: ANALYSIS IN THE DIMENSION OF BUDDHISM

พระมหาสาทร ธมฺมาทโร, พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท, กฤติยา ถ้ำทอง, พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ, พระมหาราเชนทร์ เขมาสโภ

4686-4696

HUMAN ON PEACE AND BUDDHIST PEACEFUL MEANS

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์), พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน), พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ์), สุุวรรณี ฮ้อแสงชัย

4697-4710

THE ROLE OF MONKS AND THE PUBLIC WELFARE WORK

พระครูอาทรกิจจาภิรักษ์ ., ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ (สิริวฑฺฒโน), พระครูโกศลวิหารคุณ ., สังเวียน สาผาง

4711-4719

THE EXAMINING AND TRUTH FINDING IN OBJECTS COLLECTED BY AN INQUIRY OFFICIAL

อิงครัต ดลเจิม, สุจินตนา ชุมวิสูตร, วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, วรวุฒิ เทพทอง, จาตุรนต์ บุณยธนะ

4720-4727

THE HAPPINESS AND QUALITY OF LIFE OF THE SUPPORTIVE STAFFS AT COLLEGE OF NURSING

ภาวดี เหมทานนท์, พีรวิทย์ พันธ์ฤทธิ์ดำ, กฤษฎา เวชภักดิ์, เกษรา วนโชติตระกูล

4728-4739

PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ภาวดี เหมทานนท์, จิตฤดี รอดการทุกข์, อัญชนา วิชช์วัฒนางกูร, นรานุช ขะระเขื่อน

4740-4753

THE ADAPTATION PROCESS OF THE THA-SAAN COMMUNITY IN THE MIDST OF INDUSTRIAL SOCIETY

นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์, ธีระพงษ์ ทศวัฒน์

4754-4768

THE COOPERATION STRENGTHENING AND CORRUPT CONTROLLING DONE BY MONKSCIVIL SECTOR AND LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN PHETCHABURI PROVINCE

พระครูอุดมเจติยารักษ์ (ดนัย นรุตฺตโม/สำแดงเดช), อนุชา พละกุล, ศิริเพ็ญ สุดแสนสง่า, มะลิ ทิพย์ประจง, สุบัน สวัสดิ์ประภา

4832-4851

CIVIL STATE POLICY TO PROMOTE THE SELF- RELIANT FOR ELDERLY IN NAKORNPATHOM PROVINCE

อุบล วุฒิพรโสภณ, พระเทพศาสนาภิบาล ., สัญญา สดประเสริฐ, สมานใจ ขันทีท้าว

4852-4872

THE CONCEPT MIDDLE WAY (MẠCHC̣HIMĀPT̩IPTHĀ) IN RESOLVING CONFLICTS CAUSED BY POLITICAL COMMUNICATION

ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล, ณฐมน น่านโพธิ์ศรี, กีรติวรรณ กัลยาณมิตร, อภิสรา กฤตาวาณิชย์

4873-7883

AN APPLICATION OF SATIPATTHANA IN TAI-CHI EXERCISE FOR ENHANCING ELDERLY HOLISTIC HEALTH

พรประภา สุทธิจิตร, ประพันธ์ ศุภษร, ตวงเพชร สมศรี

4898-4913

THE SOCIAL SKILL DEVELOPMENT MODEL OF HANDS ON IN KNOWLEDGE-BASED SERVICE OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI

จิดาภา เร่งมีศรีสุข, นันทยา คงประพันธ์, ชนิดาภา กระแจะจันทร์, ชาสินี สำราญอินทร์, พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธชัยพงศ์)

4914-4929

THE PROPOSED IMPLEMENTATION FOR THE IMPROVEMENT OF THE SECOND CITIZEN (HOMELESS PEOPLE LIVE IN PUBLIC PLACES) APPROACHED BY THE CIVIL SOCIETY NETWORK OF SURATTHANI

บุญรัตน์ ครุฑคง, พระครูปริยัติคุณาวุธ ., ประสิทธิ์ พันธวงษ์, ณัฐทิตา ทองช่วย

4944-4967

THE ROLE AND POLITICAL COMMUNICATION PROCESS OF NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION: A CASE STUDY OF POLITICAL RIGHTS VIOLATIONS IN 2009 - 2015

วรรณธนพล หิรัญบูรณะ, นันทนา นันทวโรภาส

4968-4986

RIGHT AND FREEDOM OF ONLINE MEDIA IN NATIONAL COUNCIL FOR PEACE AND ORDER (NCPO) ERA

กฤษฎาพันธ์ ภูปัญญา, ศิวัช ศรีโภคางกุล

4987-5000

THE PROMOTION OF THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY HANDICAPPED

พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ

5001-5016

FACTORS EFFECTING FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF THE ELDERLY BUDDHIST MONKS LIVING IN SISAKET PROVINCE

เตชภณ ทองเติม, จีรนันท์ แก้วมา

5017-5032

DEVELOPING LIFELONG LEARNING PROCESS FOR SELF-RELIANCE OF THE ELDERLY IN TANYONGPO SUB-DISTRICT MUANG DISTRICT SATUN PROVINCE

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, มูหำหมัด สาแลบิง, ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

5033-5050

SUSTAINABILITY OF WATER MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATION: A CASE STUDY OF BANTON PRAYUEN KHON KAEN

อรัญญา ภูโคกค้อย, วิษณุ สุมิตสวรรค์

5067-5078

FACTORS AFFECTING THE SUCCESS BY DDHIPADA 4 OF THE QUALITY ACCOUNTING OFFICE IN THAILAND

ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

5079-5091

A MODEL OF MONASTICS ADMINISTRATION MANAGEMENT BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS

ฉลอง ช่วยธานี, บรรจบ บรรณรุจิ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

5092-5105

BUDDHIST MONK’S ROLES IN BUILDING THAILAND’S DEMOCRATICALLY POLITICAL CULTURE IN ROIET PROVINCE

พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง), พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ, กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์, พัชรี ศิลารัตน์, อดิศักดิ์ ทุมอนันต์

5106-5121

LEGAL PROBLEMS REGARDING LAW ON ENTERTAINMENT BUSINESS

สำรวย เกษกุล, พรชัย เลื่อนฉวี

5122-5142

ENHANCING STEM PROBLEM-SOLVING SKILLS OF UNDERGRADUATE STUDENTS BY USING THE INTEGRATED STEM EDUCATION WITH ARGUMENTATION LEARNING MODEL (6E+A)

นิภาพร ช่วยธานี, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, พินิจ ขำวงษ์

5179-5192

EXAMINATION PRINCIPLE IN THE FACT FINDING PROCESS OF CRIMINAL PROCEDURE

ชัชชัย ยุระพันธุ์, สมาน ตั้งทองทวี, ธานี วรภัทร์

5193-5205

STUDY AND DEVELOPMENT OF A TRAINING MODEL BASED ON THREEFOLD TRAINING TO STRENGTHEN ETHICAL LEADERSHIP FOR EXECUTIVE OFFICERS AND TEAM LEADERS IN AN ORGANIZATION

ศุภกร จันทราวุฒิกร, ดุษฎี โยเหลา, กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, ครรชิต แสนอุบล

5206-5223

IMPLEMENTING ADMINISTRATIVE MEASURES TO PREVENT AND SUPPRESS HUMAN TRAFFICKING

ไตรรงค์ ชัยชนะ, สังเวียน เทพผา

5224-5244

STRATEGIES TO INCREASE THE VALUE ADDED OF LOCAL WOVEN FABRICS NONGBUALAMPHU PROVINCE

พิชญาภรณ์ บัวสระ, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, กฤตติกา แสนโภชน์

5259-5271

BUDDHIST PAINTING: HISTORY EVOLUTION AND INFLUENCE ON THE LIFESTYLE OF PEOPLE IN NORTHEAST

พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ, พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, สมุทร สงวนสิน, กาญจนพงศ์ สุวรรณ

5272-5285

QUALITY MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATORS IN LAMPANG PROVINCE

ณัฐชัย อินทราย, อติพร เกิดเรือง

5286-5304

FACTORS THAT AFFECT TO LAENING ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN THE DIPLOMA LEVEL OF PRIVATE SCHOOLS IN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC)

กันตพัฒน์ เหล่าวิชารัตน์, ขวัญเมือง โพธิ์ย้อย

5305-5323

GUIDELINES MANAGEMENT FOR GRADUATE STUDIES IN THE 21ST CENTURY

สืบพงษ์ ปราบใหญ่, รุ่งรัตนา เจริญจิตต์, ยศระวี วายทองคำ

5324-5343

BLENDED SUPERVISION MODEL FOR ENHANCEMENT RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS

ชาคริยา ชายเกลี้ยง, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, ปรีชา สามัคคี

5344-5361

AN ENHANCING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY WITH BUDDHIST INTEGRATION

อดุลย์ กันธิดา, พูนชัย ปันธิยะ, เทพประวิณ จันทร์แรง

5362-5380

THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF NA WAE SUBDISTRICT COMMUNITY ORGANIZATION COUNCIL TO "SELF-GOVERNANCE COMMUNITY" UNDER THE CONSTITUTION OF THAILAND 2017

อุดมศักดิ์ เดโชชัย, อุทิศ สังขรัตน์, วันชัย ธรรมสัจการ

5381-5392

QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT OF THE ELDERLY AT LAMPANG PROVINCE

นริดา อินนาค, อติพร เกิดเรือง

5407-5424

AN APPLICATION OF THE TEN ROYAL VIRTUES IN SANGHA’S AFFAIRS ADMINISTRATION IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (DHAMMAYUT)

พระครูสุรัตวิหารการ เขมธมฺโม (รอดแก้ว), พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี (ไกรเทพ), พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร), กันตภณ หนูทองแก้ว, เดชชาติ ตรีทรัพย์

5425-5440

THE MODEL IN DRIVING AGRICULTURAL SUFFICIENCY ECONOMIC PHILOSOPHY ACCORDING TO BUDDHADHAMMA OF NAKHONPHANOM PROVINCE

พระสิทธิสิงหเสนี (โสภณ โสภโณ), พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส), พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา

5441-5457

COMMUNITY SELF-MANAGEMENT IN KHUNTHURI SWAMP FOREST MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS

วงษ์สิริ เรืองศรี, ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ, พงศ์เทพ แก้วเสถียร, ประวีณ จุลภักดี

5481-5497

PREVENTION AND SUPPRESSION OF ILLEGAL MIGRANT WORKERS IN KHON KAEN PROVINCE: THE PERSPECTIVE OF GOVERNMENT OFFICIALS

นิตยา คงคุ้ม, อจิรภาส์ เพียรขุนทด

5498-5515

ORGANIZATIONAL COMPETENCIES KNOWLEDGE MANAGEMENT QUALITY OF A BUSINESS NETWORK AND SUPPORT FROM THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AFFECTING ON INNOVATION IN A BUSINESS ORGANIZATION

สุรชัย จันทรโรจน์วาณิช, ดวงสมร รุ่งสวรรคโพธิ์, นัยนา เกิดวิชัย

5516-5528

ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY IN THE STAINLESS STEEL INDUSTRY IN THAILAND’S EASTERN ECONOMIC CORRIDOR

วราพร ดำรงค์กูลสมบัติ, สุดาวรรณ สมใจ, นัยนา เกิดวิชัย

5529-5539

ANTECEDENTS OF THE STRATEGIES FOR CONSUMER PROTECTION FROM COSMETICS IN THAILAND

วิชัย ปิยวรรณวงศ์, สุดาวรรณ สมใจ, ดวงกมล จันทรรัตน์มณี, ปฎิญญา บุญผดุง, สุมาลี มีพงษ์

5540-5559

THE MODEL AND PROCESS OF BUDDHIST KNOWLEDGE MANAGEMENT OF THE DHAMMA PRACTICE CENTER

พระมหาฉลวย อรุโณ (สิงห์แจ่ม), พระครูพิพิธสุตาทร ., พูนชัย ปันธิยะ

5560-5575

THE GUIDELINE OF ROLE ADJUSTMENT FOR MARINE DEPARTMENT AND SHIP’S OWNER TO ENHANCE MARITIME SAFETY OF THAI FLAG VESSEL

กร ลาวัง, ชนิสรา แก้วสวรรค์, บรรพต วิรุณราช

5576-5591

THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธชัยพงศ์), สัญญา สดประเสริฐ, นิสาชล ตรีไพบูลย์, พรทิพย์ ช่วยเพล

5612-5625

FACTORS AFFECTING LEADERSHIP OF SUB-DISTRICT MUNICIPALITY ADMINISTRATORS IN NONTHABURI PROVINCE

นฤมล เพ็ญสิริวรรณ, บุญทัน ดอกไธสง, นัยนา เกิดวิชัย

5641-5659

THE SCHOOL ADMINISTRATION STRATEGY TOWARDS BUILDING GOOD UNDERSTANDING OF DIFFERENT RELIGIOUS STUDENTS IN THAILAND

ปฏิญญา ประพฤติชอบ, พนายุทธ เชยบาล

5660-5677

MEDIATOR CHARACTERISTICS BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS

ประสิทธิ์ ลาภพิทักษ์มงคล, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, บรรจบ บรรณรุจิ, บรรพต ต้นธีรวงศ์

5678-5687

GOVERNMENT COOPERATION AND DEVELOPMENT OF STRATEGIES TO PREVENT AND SUPPRESS HUMAN TRAFFICKING

ธนาวดี นิ่มเรือง, ศรุดา สมพอง

5748-5761

MODEL OF TEACHER RECRUITMENT FOR SCHOOL UNDER JURISDICTION OF LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATIONS

กชพร วงษ์เดือน, เพ็ญณี แนรอท

5762-5775

AN INVESTIGATION OF DEFINITION AND UNDERSTANDING OF THE JURISTIC ENTITY OF THAI LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS

สิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์, ฌาน เรืองธรรมสิงห์

5776-5790

GOVERNMENT OFFICIALS’ ROLES AND OPINIONS RELATED TO SEX-RELATED CRIMINAL CASES IN KHON KAEN PROVINCE

นราธิวัฒน์ ประภาสอน, กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

5791-5801

THE ANTECEDENTS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM INDUSTRY IN CHIANG MAI PROVINCE

อมรา อารีย์, ทวี แจ่มจำรัส, ดวงกมล คงเหลือ

5802-5820

ANXIETY FOR SPEAKING ENGLISH AMONG FIRST YEAR STUDENTS IN MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY LANNA CAMPUS

ประดิษฐ์ คำมุงคุณ, พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺติ (พวงมลิ), พระมหาวราสายะ วราสยานน์, สมโภชน์ โว้วงษ์

5860-5875

ORGANIZATIONAL CAPABILITY ORGANIZATIONAL MANAGEMENT EMPLOYER SUPPORT AND ORGANIZATIONAL INNOVATION AFFECTING ON OPTIMIZATION OF THE OUTSOURCING SYSTEM

สุระพันธ์ สวัสดิพรรค, สุดาวรรณ สมใจ, นัยนา เกิดวิชัย

5876-5889

DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATION STRATEGIES FOR THE VOCATIONAL CERTIFICATE AND VOCATIONAL LEVEL IN VOCATIONAL EDUCATION IN SAKON NAKHON PROVINCE

ขรรค์ไชย์ วดีศิริศักดิ์, ชุติมา มุสิกานนท์

5927-5938

THE ANTECEDENTS OF INTENTION TO SUPPORTED THAI’S PRODUCTS OF VIETNAMESE CONSUMERS AND CAMBODIAN CONSUMERS

ธนัท ธนาบริบูรณ์, สุดาวรรณ สมใจ, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

5939-5952

SPECIAL ECONOMIC ZONE PROBLEMS MANAGEMENT STRATEGY SUPPORT MECHANISM AND PUBLIC PARTICIPATION AFFECTING THE EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT OF TAK SPECIAL ECONOMIC ZONE

ภัสสิมนต์ เตชะทวีพัฒน์, นพดล บุรณนัฏ, ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

5953-5966

THE PROCESS OF CORRUPTION IN BUDDHIST CIRCLES

อาทิตย์ แสงเฉวก, ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, วินัย ผลเจริญ

5989-6000

A MODEL OF AGING’S HOLISTIC WELLNESS PROMOTION LIVING IN THE NORTHEAST ELDERLY WELFARE CENTER

ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์, กฤติกา แสนโภชน์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

6001-6016

LAND REGISTRATION SERVICE STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF LAND MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

อนงค์สอน พรมจัน, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

6017-6039

REFORM OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF THAI MONKS

พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม) ทองจันดา, ศรุดา สมพอง

6054-6070

STUDENT’S SKILL DEVELOPMENT IN 21TH CENTURY BY PARTICIPATORY ACTION RESEARCH: A CASE STUDY IN THE SMALL SIZED SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1

อำนาจ บุญประเสริฐ, พรทิพย์ คำชาย, พจนีย์ มั่งคั่ง

6071-6081

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILLS USING AESOP FABLES TO THE STUDENTS OF THE FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF ENGLISH MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY LANNA CAMPUS

พระมหาวีรเดช อธิปญฺโญ, ธีรศักดิ์ แสนวังทอง, ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง, พระสหัสษชัญญ์ รัตนสันติ, ชัชชฎา ตรีทวีวงศ์สกุล

6082-6093

THE SIAMESE IN PERLIS MALAYSIA: BACKGROUND STATUS AND MAINTAINING

สิริอร จุลทรัพย์, บุญเชิด หนูอิ่ม

6094-6107