วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ISSN: 2586-923X (Print) ISSN: 2630-0362 (Online) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการสาธารณะ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ การพยาบาล
           บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
           ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

Journal of MCU Nakhondhat Publication frequency : 12 issues per year (Monthly)*

Issue 1 January

Issue 2 February

Issue 3 March

Issue 4 April

Issue 5 May

Issue 6 June

Issue 7 July 

Issue 8 August  Issue 9 September

Issue 10 October 

Issue 11 November  Issue 12 December

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 10 No. 9 (2023): September 2023 (in progress)

Published: 2023-09-06

A STUDY ON THE WISDOMS OF THAI TRADITIONAL MEDICINE IN LOM DISEASE TREATMENT BY MEDICINE IN CHAWADARN SCRIPTURE

Kawinna Namtiwong, Chakkrit Khanaree, Nawarat Viriyakhasem, Kritsada Srihomtree

171-179

THE EVALUATION OF MASTER OF EDUCTION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION FACULTY OF EDUCATION, RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY (REVISED CURRICULUM 2021)

Sarunyaporn Sinlapaprasert, Sansern Hunsaen, Kanporn Aiemphaya, Patcharin Kaewmamuang, Amnat Boonprasert

237-246

THE NEEDS OF STAKEHOLDERS FOR THE SERVICE MANAGEMENT OF REHABILITATION AND NURSING HOME OF UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY

Kanyarat Phuengbanhan, Kuntirat Saiseesoob, Wimon Onseng, Vipaporn Pitinoppakun, Nicharee Jaikamwang

269-280

GUIDELINES FOR STOCK MANAGEMENT IN PRIVATE HOSPITALS

Terawat Sritiraj , Patthira Phon-ngam

18-28

THE TRUE SELVES OF THE SĀṄKHYA TRADITIONS

Phra Pojanun Apiwuttano, Phra Mahasombat Gunesako, Udomchai Panabut

180-189

LEADERSHIP SKILLS IN THE 21st CENTURY OF SCHOOL ADMINISTRATOR: NEW APPROACH, NEW QUALITY

Kanyaphat Kerdsiri, Thitiporn Sathtrukram, Panuwat Choobuakaw, Chanchai Wongsirasawat, Suwit Faisong

202-212

View All Issues