ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 8 No. 5 (2021): May 2021

Published: 2021-05-12

THE GUIDELINE FOR TEMPLE DEVELOPMENT BASED ON COMMUNITY SURROUNDINGS, A CASE STUDY OF WAT POTHAWAS, TALAD SUBDISTRICT, MUANG DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE

Phrasamuh Manowat Dhammachoto (Paepet), Phrakhru Arunsutalangkan (Preeda Khantisophano), Phrakhru Wiratthammachot (Meechai Bhuddhasupharo), Phrasamu Thanapat Dhanabhaddo (Tipwong)

42-57

A STUDY OF GUILDLINE THE POLICY TO NON - SMOKING TEMPLE OF SANGHA ORGANIAZTION IN THE AREA OF MUANG TRANG DISTRICT, TRANG PROVINCE

PhraThanapakorn Abhinandho (Malamai), Phrasamu Thanapat Dhanabhaddo (Tipwong), Direk Noonklum, Pairat Chimhad

87-102

A GUIDELINE FOR THE COMMUNITY MENTAL HEALTH CLINIC DEVELOPMENT USING FOLK WISDOM UNDER LANNA MEDICAL CONTEXT

Suwasin Polnarat, Pranee Kamkaew, Duangnapa Danboonchant, Tanyalak Pukhamsuk, Wannaporn Suriyakhup

162-176

View All Issues