ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 8 No. 1 (2021): January 2021

Published: 2021-01-20

COMMUNITY TOURISM MANAGEMENT KHLONG NOISUB - DISTRICT MUEANG DISTRICT SURATTHANI PROVINCE

Suchada Tipsuk, Phrakhruphawanachanthakhun ., Phraathikan Thawatchai Saengsophon, Phrapaladphurivisit Chupradith, Phrakhrusamuditthaphum Inthachat

103-117

View All Issues