ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร.

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.   

พระเทพปัญญาสุธี                                  

พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ.ดร.                  

                  

บรรณาธิการบริหาร

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายธีรวัฒน์ ทองบุญชู            

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

กองบรรณาธิการ

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.,ดร.            

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผศ.,ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช           

ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา                         

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ  อินทองปาน   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ธรรมชาติ               

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ  หนูทองแก้ว   

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ บุญโท

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  แก้วหล้า                

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิศร ยืนยง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร สุขแสน                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.มุกดาวรรณ พลเดช                            

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ดร.อุทัย เอกสะพัง                                  

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช           

           

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นางสาวปุญญาดา จงละเอียด                          

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

ฝ่ายประสานงานและจัดการ

พระไกรศร      ปิยสีโล

พระดิศรณ์      สิงห์เพียง

พระเดโช        ปุญญวโร

พระบุริศร์       ศรีสุข

สามเณรศักดิ์นฤน อาษา

นายอนุชิต      ปราบพาล

 

ฝ่ายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตตมาศ  วิเศษสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ออกแบบปก

นายวินัย  ธีระพิบูลย์วัฒนา

 

จัดรูปเล่ม

นายอนุชิต  ปราบพาล