ที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต, ศ.,ดร.
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.,ดร.
พระเทพปัญญาสุธี
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.,ดร.
พระราชปริยัติมุนี, ผศ.,ดร.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.

 บรรณาธิการบริหาร
พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ.,ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายธีรวัฒน์  ทองบุญชู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

กองบรรณาธิการ
พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.,ดร.
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
พระครูโฆษิตวัฒนานุกูล, ผศ.,ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช            
ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ  อินทองปาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์  ธรรมชาติ          
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. กันตภณ  หนูทองแก้ว
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ บุญโท
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  แก้วหล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิศร ยืนยง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภัทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร  สุขแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร. มุกดาวรรณ พลเดช
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร. อุทัย  เอกสะพัง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. มะลิวัลย์  โยธารักษ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวปุญญาดา  จงละเอียด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประสานงานและจัดการ
พระสาโรจน์  ธมฺมสโร
พระมหาศักดิ์ดา  สิริเมธี
พระบุญญฤทธิ์  ภทฺทจารี
พระณัฐพงษ์  ญาณเมธี
พระณัฐพงษ์  สิริสุวณฺโณ
นายอภินันท์  คำหาญพล
นางสาวทิพย์วรรณ  จันทรา

ฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตตมาศ  วิเศษสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

 ออกแบบปก
นายวินัย  ธีระพิบูลย์วัฒนา

 จัดรูปเล่ม
พระมหาอนุชิต  อนนฺตเมธี