ที่ปรึกษา

 

 

พระพรหมบัณฑิต

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเทศไทย

------------------------------

 

 

พระธรรมวัชรบัณฑิต

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเทศไทย

------------------------------

 

 

พระเทพวัชราจารย์

ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเทศไทย

------------------------------

 

 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเทศไทย

------------------------------

 

 

พระครูอรุณสุตาลังการ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

------------------------------

 

 

 

 

 

บรรณาธิการ

 

 

ปุญญาดา จงละเอียด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

 

ธีรวัฒน์ ทองบุญชู

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

พระเมธีวชิราภิรัต

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประเทศไทย

 

 

 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ครองชัย หัตถา                  

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเทศไทย

 

 

 

ประเวศ  อินทองปาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทย

 

 

 

สืบพงษ์ ธรรมชาติ              

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเทศไทย

 

 

 

กันตภณ  หนูทองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประเทศไทย

 

 

 

สมบูรณ์ บุญโท

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประเทศไทย

 

 

 

นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเทศไทย

 

 

 

วาสนา  แก้วหล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประเทศไทย

 

 

 

ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประเทศไทย

 

 

 

ธนิศร ยืนยง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประเทศไทย

 

 

 

ธานี วรภัทร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประเทศไทย

 

 

 

บุษกร สุขแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเทศไทย

 

 

 

มุกดาวรรณ พลเดช              

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ประเทศไทย

 

 

 

อุทัย เอกสะพัง                  

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเทศไทย

 

 

 

มะลิวัลย์ โยธารักษ์              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 

 

พระสาโรจน์  ธมฺมสโร

วัดสนธิ์ (นาสน) นครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

พระณัฐพงษ์  สิริสุวณฺโณ         

วัดสนธิ์ (นาสน) นครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

พระณัฐพงษ์  ญาณเมธี

วัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

พระบุญญฤทธิ์  ภทฺทจารี

วัดสนธิ์ (นาสน) นครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

อนุชิต  ปราบพาล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ศักดิ์ดา  หารเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ทิพย์วรรณ  จันทรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

อภินันท์  คำหารพล

นักวิชาการอิสระ

ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายประสานงานและจัดการ

 

 

พระไกรศร  ปิยสีโล

วัดสนธิ์ (นาสน) นครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

สามเณรศักดิ์นฤน อาษา

วัดสนธิ์ (นาสน) นครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ธีรนันท์ พาโอภาส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ศุภิสรา ณ สุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ศศิธร สงศิริ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ญาณกวี ดำศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

ชาลิสา มาสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

ฉัตตมาศ  วิเศษสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ออกแบบปก

 

 

วินัย  ธีระพิบูลย์วัฒนา

พีเอช ปริ้น & ดีไซน์ ไวนิล สติกเกอร์

ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

จัดรูปเล่ม

 

 

ธีรนันท์ พาโอภาส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประเทศไทย