SPECIAL ECONOMIC ZONE PROBLEMS MANAGEMENT STRATEGY SUPPORT MECHANISM AND PUBLIC PARTICIPATION AFFECTING THE EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT OF TAK SPECIAL ECONOMIC ZONE

Main Article Content

ภัสสิมนต์ เตชะทวีพัฒน์
นพดล บุรณนัฏ
ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

Abstract

The objectives of this research were to study the influences of special economic zone problems, strategy management, support mechanism, and public participation on efficiency in the management of Tak special economic zone. This research employed a quantitative method. The sample consisted of 340 People living in the regional administrative area of Mae Sot District, Tak Province, obtained by multi-stage sampling. The size of the sample was determined based on the criterion of 20 times the observed variables. Data were collected with the use of a questionnaire and analyzed with a structural equation model.The research findings showed that support mechanism had the highest overall influence on efficiency in the management of Tak special economic zone, followed by special economic zone problems, public participation, and strategy management, respectively. These research findings The Ministry of Interior can use the findings to manage other special economic zones in Thailand. Which will be useful for supervision and effective coordination with relevant agencies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชะทวีพัฒน์ภ., บุรณนัฏน., & เอกนราจินดาวัฒน์ณ. (2020). SPECIAL ECONOMIC ZONE PROBLEMS MANAGEMENT STRATEGY SUPPORT MECHANISM AND PUBLIC PARTICIPATION AFFECTING THE EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT OF TAK SPECIAL ECONOMIC ZONE. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5953-5966. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227501
Section
Research Articles

References

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.). (2556). เรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2556. 18 กันยายน 2556 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล.

จตุพร เสถียรคง. (2557). กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทย. วารสารราชภัฏเชียงใหม่, 15(2), 116-127.

ชูวงศ์ อุบาลี. (2560). กลไกการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 11(3), 5-12.

นภวรรณ คณานุรักษ์. (2552). ภาวะผู้นำเพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 29(4), 136-146.

ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์. (2561). ผลกระทบของการดำเนินนโยบายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีต่อประชาชนตำบลบ้านเก่า. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 9(18), 72-90.

ปัทมา สูบกำปัง และคณะ. (2554). รายงานการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์.

พิทยา สุวคันธ์ และคณะ. (2559). ผลกระทบการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (ไทย)–เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (เมียนมา) ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 7(2), 30 -44.

ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร. (2562). การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายสาธารณะ. วารสารวิจัยวิชาการ, 2(1), 101-116.

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. (2557). แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย. เรียกใช้เมื่อ 15 ตุลาคม 2560 จาก http://www.cpd.go.th

สมเกียรติ วรรณสิริวิไล และวันทนีย์ จันทร์เอี่ยม. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 8(2), 180-196.

สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2558). “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” กลไกก้าวข้ามอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 13(2), 87-98.

อดิเรก ฟั่นเขียว. (2557). การยอมรับ ความคาดหวังและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตาก. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 4(6), 1-14.

อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก. (2551). มารู้จักอำเภอกันเถอะ. เรียกใช้เมื่อ 15 ตุลาคม 2560 จาก http://www2.amphoe.com/menu.php?am=190&pv=16&mid=1

อุราชนก คงกล่ำ. (2561). การกำหนดนโยบายของภาครัฐในการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว. วารสารการบริหารปกครอง, 7(1), 378-395.

Agranoff R. & Mc Guire M. (2003). Collaborative public management: new strategies for local governments. Washington D.C: Georgetown University Press.

Grace J. B. (2008). Structural equation modeling for observational studies. Journal of Wildlife Management, 72(1), 14-22.

Greenwood P. W., et al..(1975). Federal programs supporting educational changeVol III: The Process of Change. Santa Monica: Rand.

Robbins S. P. & Coulter M. (2008). Management (10th ed.). Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.