วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ISSN: 2586-923X (Print) ISSN: 2630-0362 (Online) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการสาธารณะ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ
           บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
           ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

Journal of MCU Nakhondhat Publication frequency : 12 issues per year (Monthly)*

Issue 1 January

Issue 2 February

Issue 3 March

Issue 4 April

Issue 5 May

Issue 6 June

Issue 7 July 

Issue 8 August  Issue 9 September

Issue 10 October 

Issue 11 November  Issue 12 December

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 9 No. 5 (2022): May 2022

Published: 2022-05-31

A STUDY OF MARKETING AND PRODUCT POSITIONING ANALYSIS OF LOCAL WOVEN FABRIC PRODUCTS IN NAKHON SI THAMMARAT

Methawat Phutornpukdee, Supavadee Promma, Methawee Chamnian, Parichat Sriharan, Treererk Pechmon

1-14

SOLID WASTE MANAGEMENT IN NAMAI SUB DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION LAT LUM KAEO DISTRICT, PATHUMTHANI PROVINCE

Pamorn Khantahat, Karunluck Bahalayodhin, Sansern Intharat, Wutilert Devakul, Benyasiri Ngamsaad

50-62

THE SOLID WASTE MANAGEMENT OF HOUSEHOLDS IN MAMUANG SONG TON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, MUEANG DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT

Phrakhrubaidikasomchay Thãnavaro (Tipbuntong), Direk Nunklam, Samit Onkong, Kantaphon Nuthongkaew, Bunrit Kongyot

388-399

THE EXPERIENCES OF MOTHERS ON CARING LOW BIRTH WEIGHT PREMATURE INFANTS

Sujima tilakarayasrup , Nutchanad boonmat , Nisanat tirachai

603-616

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT: GENERATION Y

Supaporn Sopa, Patchlada Suwannual, Phrakhru Phawanachanthakhun ., Phrasmu Chawalit Suwannachan, Phra Paladritthiphon Jaruwanno (Tumsuwan)

112-128

GOVERNANCE IN A DEMOCRATIC SYSTEM UNDER THE RULE OF LAW

Gomes Kwanmuang, Phrakhrudhammathorn Sathaphorn Pabhassaro, Phrakruvinaidhorn Suriya Suriyo

555-569

GOVERNANCE SYSTEM AND POLITICAL CHANGE

Phrakhruvadithamwiphat (Suchart Thittayano)

626-637

View All Issues