ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 8 No. 10 (2021): October 2021

Published: 2021-10-31

GUIDELINE AND PROBABILITY PRINCIPLES OF AUTHORIZATION RULE COMMAND FROM GOVERNMENT TO PRIVATE INSTITUTION

Thatchanan Issaradet, Vikorn Rakpuangchon, Ingkarad Doljerm , Phrakhruwinaithon Suriya Suriyo (Khongkhawai), Mana Pochauy

245-261

View All Issues