AN INVESTIGATION OF DEFINITION AND UNDERSTANDING OF THE JURISTIC ENTITY OF THAI LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS

Main Article Content

สิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์
ฌาน เรืองธรรมสิงห์

Abstract

The objectives of this study aims to investigate 1) the definition of local administrative organizations in term of legal entity, and 2) understanding of legal entity of local government and provincial government organization. The methodology applied in this study was quantitative research. Document, regulation, review paper, academic paper, online document, and offline document related to legal status of local administrative organizations as well as survey by means of interview from 12 government officials working in organization, were used for content and descriptive analysis.


          Results found that local administrative organizations has a legal status according to the public law, it has missions to manage local public service as well as collect income. The organization also self-govern, administrative officers are elected from locals. Local government and provincial government organization officers understands the term definition of local administrative organizations theoretically. However, in practice, it is still contrary to the principles of being a legal entity. It subsequently cause of ineffectively use of self-governing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีสุรัตน์ส., & เรืองธรรมสิงห์ฌ. (2020). AN INVESTIGATION OF DEFINITION AND UNDERSTANDING OF THE JURISTIC ENTITY OF THAI LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5776-5790. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215035
Section
Research Articles

References

กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. (2560). ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เรียกใช้เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 จาก https://wiki.kpi.ac.th/index.php ?title=ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โกวิทย์ พวงงาม. (2552). มิติใหม่การปกครองท้องถิ่น:วิสัยทัศน์กระจายอำนาจและการบริหารงานท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2561). รัฐและนิติบุคคลมหาชน. กรุงทพมหานคร: วิญญูชน.

ชำนาญ จันทร์เรือง. (2562). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิใช่สาขาราชการส่วนภูมิภาค. เรียกใช้เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 จาก https://www.bangkokbiznews.com /blog/detail/647573

ท้องถิ่นอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่. (2562). ศึกษาความหมายและความเข้าใจในความเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. (สิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์ และฌาน เรืองธรรมสิงห์, ผู้สัมภาษณ์)

ไททัศน์ มาลา. (2554). การปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 1(2), 29-49.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น. เรียกใช้เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 จาก https://wiki.kpi.ac.th/index. php?title=ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2553). การกระจายอำนาจ. เรียกใช้เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 จาก https://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การกระจายอำนาจ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองพล. (2562). ศึกษาความหมายและความเข้าใจในความเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. (สิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์ และฌาน เรืองธรรมสิงห์, ผู้สัมภาษณ์)

รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์. (2550). การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 5(2), 142-148.

ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, ภูกิจ ยลชญาวงศ์ และรวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง. (2560). ปัญหาและอุปสรรคในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชธานี.

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2555). ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย : บทสะท้อนจากมุมมองของผู้บริหารเทศบาล. วารสารการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน, 19(1), 1-27.

iLaw. (2554). นักวิชาการชี้ กม.ลูกตามรัฐธรรมนูญ สร้างอุปสรรคกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. เรียกใช้เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 จาก https://ilaw.or.th/node/1093

iLaw. (2561). นักวิชาการชี้ 'ปฏิรูประบบราชการ-กระจายอำนาจ' ยกระดับคุณภาพชีวิตได้. เรียกใช้เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 จาก https://ilaw.or.th/node/5074

iLaw. (2561). สี่ปี คสช. ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น กระจายอำนาจถอยหลัง ราชการแทรกแซงท้องถิ่น. เรียกใช้เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://ilaw.or.th /node/4809