About

Aims & scope ของวารสาร

          วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการสาธารณะ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย

 

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

          1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ

          2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่

 

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร

          กำหนดออกวารสารปีละ 12 ฉบับ เป็นรายเดือน

           ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม   ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์   ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม
           ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน   ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม   ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน
           ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม   ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม   ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน
           ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม   ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน   ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม

           (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ เริ่มปรับเป็น 12 ฉบับ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป)

 

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

          วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

          ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ บทความละ 3,500.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินคุณภาพบทความ จำนวน 2,000.- บาท เรียกเก็บเมื่อส่งบทความต้นฉบับเข้าระบบ
2. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จำนวน 1,500.- บาท เรียกเก็บเมื่อบทความของท่าน ได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการให้สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารได้
***หมายเหตุ*** วารสารไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี