FACTORS EFFECTING FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF THE ELDERLY BUDDHIST MONKS LIVING IN SISAKET PROVINCE

Main Article Content

เตชภณ ทองเติม
จีรนันท์ แก้วมา

Abstract

This cross-sectional descriptive study consisted of 2 objectives: 1) to study knowledge, attitude and behavior on food consumption of the elderly Buddhist monks living in Sisaket province and 2) to study factors effecting food consumption behavior of the elderly Buddhist monks living in Sisaket province. The samples were 523 elderly Buddhist monks aged 50 years old or above selected by using accidental sampling. The instrument was questionnaire which was developed by the researcher. Data analysis was analyzed by using percentage, means, standard deviation and multiple regressions analysis.


          The findings were:


  1. The result of knowledge, attitude and behavior on food consumption of the elderly Buddhist monks living in Sisaket province revealed that the samples had knowledge on food consumption at moderate level ( gif.latex?\bar{x}= 9.82, S.D. = 1.91), attitude on food consumption at moderate level ( gif.latex?\bar{x}= 39.78, S.D. = 4.46) and behavior on food consumption at moderate level ( gif.latex?\bar{x}= 44.26, S.D. = 4.89).

  2. The two factors effecting food consumption behavior of the elderly Buddhist monks living in Sisaket province with the significance level at .05 were attitude and having exceeding 6-month health problems. Both two factors were explained the behaviors at 26.3% and had positive relations on the samples’ food consumption behavior of elderly Buddhist monks living in Sisaket province.

          The recommendations were the attitude modification or right knowledge enhancement projects should be provided for the elderly Buddhist monks living in Sisaket province according to the findings of moderate level in attitude on food consumption and the in depth consideration tends to poor level. Moreover, the positive attitude factor on food consumption is statistically significant on behavior on food consumption of the elderly Buddhist monks living in Sisaket province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองเติมเ., & แก้วมาจ. (2020). FACTORS EFFECTING FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF THE ELDERLY BUDDHIST MONKS LIVING IN SISAKET PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5017-5032. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/217935
Section
Research Articles

References

ทัตพิชา เขียววิจิตร และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(กรกฎาคม), 130-145.

นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมทางกายของพระภิกษุไทย. ใน วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นัยนา ยอดระบำ และคณะ. (2556). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแด่พระสงฆ์ ของประชาชนอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา. วารสารสุขศึกษา, 36(1), 51-64.

ปัณณธร ชัชวรัตน์ และสมานจิต ภิรมย์รื่น. (2557). รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, 8(1), 167-178.

ปิติณัช ราชภักดี และภาวิณี ศรีสันต์. (2561). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี, 26(3), 199-207.

พระกิตติญาณเมธี และคณะ. (2561). การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี. วารสารรัชต์ภาคย์, 12(25), 94-107.

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต และคณะ. (2558). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, 22(2), 117-129.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). (2561). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลา.

วัชรินทร์ ออละออ. (2557). สุขภาพพระสงฆ์ในบริบทชุมชนอุตสาหกรรม. วารสารวิจัยสังคม, 37(2), 89-124.

ศนิกานต์ ศรีมณี และคณะ. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์และพฤติกรรม การถวายภัตตาหารของประชาชน ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

ศิวิไล โพธิ์ชัย. (2561). ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพระภิกษุ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอพยุห์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, 23(3), 659-668.

ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต และคณะ. (2555). สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี. เรียกใช้เมื่อ 15 กันยายน 2561 จาก http://guideubon.com/ news/view.php?t= 115&s_id=472&d_id=472

สนธนา สีฟ้า. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุ ในจังหวัดปัตตานี. ใน วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

อมรรัตน์ นธะสนธิ์. (2560). ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการในชุมชน กึ่งชนบทจังหวัดอุบลราชธานี. ใน รายงานการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

อลงกรณ์ สุขเรืองกูล. (2560). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย. พยาบาลสาร, 44(2), 38-48.

Bloom B. (1971). Mastery learning. New York: Holt Rinehart & Winston.

Cochran W.G. (1953). Sampling Techiques. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Cronbach L. J. (1990). Essentials of psychological testing 5th ed. New York: Harper Collins publishers.