Announcements

          ตั้งแต่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์จะยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร และจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

          เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์คือ E- ISSN: 2630-0362  ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/index