THE SCHOOL ADMINISTRATION STRATEGY TOWARDS BUILDING GOOD UNDERSTANDING OF DIFFERENT RELIGIOUS STUDENTS IN THAILAND

Main Article Content

ปฏิญญา ประพฤติชอบ
พนายุทธ เชยบาล

Abstract

              The purposes of the research were to study the actual state, find out the strategy and evaluate the school administration strategy which conducted into 3 phases. The first phase was to study the actual state of school administration. The survey was conducted on the sample of 250 administrators and teachers in the Muslim private schools drawn by stratified random sampling. The instrument was a questionnaire with the reliability of 0.96. The SPSS Program was applied for data analysis using mean and standard deviation. The second phase was to find the school administration strategy toward building good understanding of different religious comprised 2 steps 1) to study the 3 best practice schools and to do in-depth interview of 44 participants, 2) to perform the meeting of 12 experts. Contest analysis was employed, then constructed the draft strategy. and employed the expert group meeting. to understanding religions. The third phase was the verification for the appropriateness of the school administration strategy toward building good understanding of different religions. The survey was conducted on the sample of 250 administrators and teachers in the Muslim private schools drawn by stratified random sampling. The instrument was a questionnaire to evaluate 4 aspects which are suitability, accuracy, possibility and profitability. The SPSS Program was applied for data analysis using mean and standard deviation.


                 The research results showed as follows:


                  1) The actual current states of the school administration toward building good understanding of different religions in Thailand were at the highest level ratings in over all and in every aspect. 2) The school administration strategy toward building good understanding of different religions in Thailand was comprised 6 strategies. There were the policy strategy,internal management strategy, building of good understanding strategy,multicultural education strategy,interaction between religions strategy, and Watsatiyah strategy (The Middle Way Principle). 3) The school administration strategy toward building good understanding of different religions in Thailand had four aspects: utility, feasibility, propriety, and accuracy at the highest level in all aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประพฤติชอบป., & เชยบาลพ. (2020). THE SCHOOL ADMINISTRATION STRATEGY TOWARDS BUILDING GOOD UNDERSTANDING OF DIFFERENT RELIGIOUS STUDENTS IN THAILAND. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5660-5677. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/225292
Section
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. เรียกใช้เมื่อ 20 กันยายน 2560 จาก file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/p.r.g. edu1.pdf

ฐิติมดี อาพัทธนานนท์. (2551). โรงเรียนหลากวัฒนธรรม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 35(3) , 23-43.

นิรันดร์ พันทรกิจ. (2559). การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา. วารสารราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 3(1), 2-3.

ราชกิจจานุเบกษา. (2559). มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย. เล่ม 133 ตอนพิเศษ 184 ง ฉบับที่ 49/2559 หน้า17-19.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์ องค์การศึกษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: พิมพ์พิสุทธ์.

สำนักข่ายรอยเตอร์. (2016). Tony Blair unrepentant as Chilcot gives crushing Iraq war verdict. เรียกใช้เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 จาก https://www.theguardian.com /uk-news/2016/jul/06/chilcot-report-crushing-verdict-tony-blair-iraq-war

สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ อนัส อมาตยกุล. (2556). สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อับดุลเลาะ หนุ่มสุข. (2559). การดะอฺวะฮฺอิสลามในบริบทสังคมมุสลิมไทย. กรุงเทพมหานคร: เฟิสท์ ออฟเซท.

อาศิส พิทักษ์คุมพล. (2558). แถลงการณ์มักกะฮ์ อิสลามกับการต่อต้านการก่อการร้าย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี.

อิศรา ศานติศาสน์. (2556). การมีวิถีชีวิตร่วมกันของชนต่างศาสนาวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน. ใน รายงานวิจัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกรินทร์ สังข์ทอง. (2551). ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

BBC ไทย. (2016). รำลึก 1 ปี เหตุระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณ. เรียกใช้เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.bbc.com/thai/thailand-40942201

Bras, E. (2016). Hazardous 9/11 dust made newborn babies smaller. Retrieved November 1, 2016, from https://news.nationalgeographic.com/2016/12 /air-pollution-9-11-attacks-dust-clouds-babies-health-science/

Goetsch, L., & Davis, B. (2003). Quality management introduction to total quality management for production Processing and Service. New York: Prentice Hall.

Guskey, T. R. (2000). Evaluation professional development. Thousand Oak: Corwin Press.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Kung, H. (2009). Islam: Past, present and future. Oxford: One world Publications.

London, M., & Sessa, V. (1999). Selecting international executives: A suggested framework and annotated bibliography. Greensboro: NC: Center for Creative Leadership.

Mitchell, B.M., & Salsbury, R. E. (1999). Encyclopedia of multicultural education. Westport: Greenwood.

Prapertchob, P. (2010). A model school for muslims in muslim minority area: The case study of northeast Thailand. In the Conference Proceedings of the 1st AMRON International Conference entitled “ ASEAN islamic education: Change from within through education 2-3 October 2010. Walailak University.

Sachs et al. (2018). SDG Index and Dashboards Report 2018 Global Responsibilities Implementing the Goals. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).