THE ROLE AND POLITICAL COMMUNICATION PROCESS OF NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION: A CASE STUDY OF POLITICAL RIGHTS VIOLATIONS IN 2009 - 2015

Main Article Content

วรรณธนพล หิรัญบูรณะ
นันทนา นันทวโรภาส

Abstract

                  This research, study the domestic political contexts and the reactions from foreign countries that affected the political roles and communication process of the NHRC during B.E. 2552 2558. The research divided into three periods; Abhisit Vejjajiva, Yingluck Shinawatra and General Prayut Chan-o-cha. This research used qualitative methodologies as the tools to study from four groups of informants; 1) the second batch of NHRC and its office executives, 2) the human rights scholars, 3) journalists, and 4) political pressure groups, conformed to the theory of David K. Berlo. The research used data collection techniques such as Documentary Research, In-Depth Interview, and Participant Observation. The results suggest that the domestic political contexts and the reactions from foreign countries during B.E. 2552 2558, all influenced the political roles and communication processes of the NHRC.While the communication process of the NHRC lacks organization strategic plan to support. Moreover, the messages sent to the receiver still lack clarity and up to date. Therefore affecting the effectiveness of the whole system communication process. Including communicating the image of the NHRC in a political crisis in an undesirable direction, the NHRC should establish a system for monitoring and evaluating the organization's communication process to understand the success and failure of various communication issues and to improve the organization's communication processes to be efficient and effective. Increase in the future and should have direct communication experts to be consultants.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หิรัญบูรณะว., & นันทวโรภาสน. (2020). THE ROLE AND POLITICAL COMMUNICATION PROCESS OF NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION: A CASE STUDY OF POLITICAL RIGHTS VIOLATIONS IN 2009 - 2015. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 4968-4986. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/225302
Section
Research Articles

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2557). สหรัฐฯ หนุนไทยเจรจาหาทางออกตามหลักปชต. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/555919

กฤษฎา บุญชัย และคณะ. (2558). รายงานการศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมในการคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ไทยรัฐออนไลน์. (2557). 'UN'ร้องไทยยุติความรุนแรง จี้รัฐจับคนร้ายฆ่าม็อบ. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก https://www.thairath.co.th/content/405645

ไทยรัฐออนไลน์. (2557). สหรัฐฯเรียกร้องทุกฝ่ายเคารพหลักประชาธิปไตย-หลังไทยใช้กฎอัยการศึก. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก https://www.thairath.co.th /content/423981

นันทนา นันทวโรภาส. (2557). สื่อสารทางการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: แมสมีเดีย.

ประชาไท. (2553). ACHR ร้องรัฐหยุดปราบแดง. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก https://prachatai.com/journal/2010/05/29430

โพสต์ทูเดย์. (2553). สหรัฐประณามเสื้อแดงบุกสภา. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก https://www.posttoday.com/politic/news/21664

โพสต์ทูเดย์. (2553). สหรัฐหนุนรัฐบาลเจรจาเสื้อแดง รอบโลก. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก https://www.posttoday.com/world/19859

ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ. (2547). สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ภิรมย์ ศรีประเสริฐ และคณะ. (2558). รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง. นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.

ราชกิจจานุเบกษา. (2540). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก, 51.

ราชกิจจานุเบกษา. (2549). คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 95 ก.

ราชกิจจานุเบกษา. (2557). ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 131 ตอนพิเศษ 84 ง.

วอยซ์ทีวี. (2557). ท่าที EU-US-UN ต่อการเมืองไทย. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก www.voicetv.co.th/read/108791

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. (2553). สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหาในสังคมไทยของอดีตนายกรัฐมนตรี และผู้นำ 3 ศาสนา. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2562 จาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements.aspx?page=8

สุภางค์ จันทวานิช. (2542). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภางค์ จันทวานิช. (2546). วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อมรา พงศาพิชญ์. (23 มกราคม 2560). บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: ศึกษากรณีการละเมิดสิทธิการเมืองในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2552 – 2558. (วรรณธนพล หิรัญบูรณะ, ผู้สัมภาษณ์)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย. (2559). สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก 2558-2559. กรุงเทพมหานคร: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย.

AFP. (2013). Ban concerned by Thailand protests. Retrieved January 12, 2019, from https://zeenews.india.com/news/world/ban-concerned-by-thailand-protests_892999.html

Asian Human Rights Commission. (2014). Army issues summons to activists academics writers and others. Retrieved January 12, 2019, from www. humanrights.asia/news /ahrc-news/AHRC-STM-100-2014/

Bangkok Post. (2014). Amnesty International slams arrests. Retrieved January 12, 2019, from https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/411523/ amnesty-international-slams-arrests

David K. Berlo. (1960). he Process of Communication. New York: Holt Rinehart & Winston.

FRANCE 24. (2014). EU suspends cooperation with Thailand over military coup. Retrieved January 12, 2019, from https://www.france24.com/en/2014 0623-eu-suspends-cooperation-with-thailand-over-military-coup

McNair, B. (2003). An Introduction to Political Communication (5 ed.). London: Rutledge.

Prachatai English. (2014). UN Human Rights Chief condemns military coup and urges prompt restoration of rule of law in Thailand. Retrieved January 12, 2019, from https://prachatai.com/english/node/4001?utm