วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
      คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                                          ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
                                                           รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
                                            บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-20

การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

สุวรรณ์ แก้วนะ, วัชรินทร์ ชาญศิลป์, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

1-13

คตินิยมของธุรกิจและสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อ

เบนาซิต เพียรรักษ์, ศรัณย์ ธิติลักษณ์

14-25

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนออนไลน์ต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, นิวัฒน์ พนมสารนรินทร์, เทพฤทธิ์ ยอดใส, สุภาวดี วงษ์สกุล

26-38

พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปนัดดา รักษาแก้ว, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, บุญทัน ดอกไธสง

93-106

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี

พระสุทิน อธิปญฺโญ, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), ประเสริฐ ธิลาว

198-209

ปัจจัยนวัตกรรมบริการและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาท

โสรยา สุภาผล, ธนภัทร ขาววิเศษ, ลัดดาวัลย์ สำราญ, ชุติมา กลั่นไพฑูรย์, วัลวดี ด้วงทรัพย์

278-291

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ, พระมหาทศพร สุมุทุโก, พระมหาณัฐวุฒิ ณฎฺฐวุฑฺฒิโก

292-305

บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาทิตย์ ชูชัย, มนตรี รอดแก้ว, สอาด ภูนาสรณ์, พระครูสุธีวรสาร (อุธ จันทุม)

335-345

การพัฒนาผู้ครองเรือนโดยมงคลชีวิตที่ 1 ถึง 10 ในพระพุทธศาสนา

มิถิลา โชว์ดูรี, บุญทัน ดอกไธสง, สมาน งามสนิท

371-378

Crystal Club: ภาพการสะท้อนและหลักคิดทางพระพุทธศาสนา

พระครูโสภิตพัฒนโชติ (สุพรรณ โชติธมฺโม), เยื้อง ปั้นเหน่งเพชร

394-403

Covid-2019: เสียงเพรียกจากลมหายใจแห่งธรรม

พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร (ทาอินทร์), ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

404-415