ติดต่อ

The Office Journal of MCU Social Science Review.
Graduate School of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Class B, 5th floor, 79 Moo 1, Lam Sai, Wang Noi, Ayutthaya 13170.

ผู้รับผิดชอบหลัก

Phramaha Krisada Kittisobhano
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 091-949-7915

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Dr.Korakoth Chabandit
เบอร์โทรศัพท์ 0969628914