ติดต่อ

สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ผู้รับผิดชอบหลัก

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 098-8689896

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นาย กรกต ชาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ 0969628914