บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ควรจะมีความเนื้อหาทางวิชาการหรือผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหา ให้แก่สังคม บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

          ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป รวมทั้งทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ รวมทั้งผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% โดยมีผลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 เป็นตันไป

          วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบทความวิชาการ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ หรือบทความวิจัย จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบโดยโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่ ธนาคารทหารไทย สาขาอยุธยา พาร์ค ชื่อบัญชีวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ เลขที่ 633-2-50879-2 (ออมทรัพย์) และส่งหลักฐานการชำระค่าตีพิมพ์มาที่ Email : journal.mcu.soc@gmail.com  วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาปฏิบัติงานภายในและจะคืนให้ในกรณีบรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์เท่านั้น หากส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

การส่งบทความเข้าระบบ Thaijo เพื่อได้รับการตีพิมพ์

          การส่งในระบบ (Online Submission) สามารถส่งเข้าระบบออนไลน์เว็บไซต์ ของวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ได้ เป็นไฟล์ word เท่านั้นที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/about/submissions เมื่อส่งเข้าระบบสำเร็จให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email : journal.mcu.soc@gmail.com

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

การเตรียมต้นฉบับบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างรูปแบบและการอ้างอิง:   WORD , PDF

          1) การตั้งค่าหน้ากระดาษ กระดาษให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลายเส้นบรรทัด ขนาดกระดาษ B5 (JIS) เท่านั้น และพิมพ์หน้าเดียวเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ดังนี้

          ขอบด้านบน  1 นิ้ว         ขอบด้านล่าง 0.7 นิ้ว

          ขอบด้านซ้าย 1 นิ้ว         ขอบด้านขวา 0.7 นิ้ว

          การย่อหน้าให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ 5 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 6 ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้ากำกับ บทความยาวไม่เกิน 8 – 15 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยนับรวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง

          2) ตัวอักษร และขนาดอักษร (Font) บทความต้นฉบับพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) ตลอดเอกสาร โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Single Spacing) ตลอดเอกสาร ขนาด (Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) 

          3) ส่วนประกอบของการเขียนบทความ

                    3.1 บทความวิจัย ให้เรียงลำดับดังนี้

                              -ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

                              -ชื่อผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัด และอีเมล

                              - บทคัดย่อภาษาไทย

                              - คำสำคัญ

                              -Abstract

                              -Keywords

                              -บทนำ

                              -วัตถุประสงค์การวิจัย

                              -วิธีดำเนินการวิจัย

                              -ผลการวิจัย

                              -อภิปรายผลการวิจัย

                              -องค์ความรู้จากการวิจัย

                              -ข้อเสนอแนะ

                              -เอกสารอ้างอิง

                    3.2 บทความวิชาการ ให้เรียงลำดับสาระดังนี้

                              -ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

                              -ชื่อผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัด และอีเมล

                              -บทคัดย่อภาษาไทย

                              -คำสำคัญ

                              -Abstract

                              -Keywords

                              -บทนำ

                              -เนื้อหา

                              -สรุป

                              -เอกสารอ้างอิง

รูปแบบการนำบทความลงตีพิมพ์ลงในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

          ต้นฉบับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร *.docx ของ Microsoft Word Version 2010 หรือมากกว่า หากต้นฉบับประกอบด้วยภาพ ตาราง หรือสมการ ให้ส่งแยกจากไฟล์เอกสาร ในรูปแบบไฟล์ภาพ สกุล *.PDF*.JPG*.GIF หรือ *.bmp ความยาวของต้นฉบับต้องไม่เกิน 12 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไข จะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ โดยการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้จะคำนึงถึงความหลากหลายและความเหมาะสม

สิทธิของบรรณาธิการ

          ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสาร ลิ้งค์ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์