บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น  ต้องเป็นบทความที่ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากผู้ใดทั้งสิ้น ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

        บทสังเคราะห์และการแสดงทัศน์วิจารณ์ที่ปรากฏในบทความของวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์         

         วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบทความวิชาการ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ส่วนบทความวิจัย จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ  วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาปฏิบัติงานภายในและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการบทความไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การส่งบทความเข้าระบบ ThaiJo:

การส่งบทความต้นฉบับ  ต้องส่งผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น โดยแนบไฟล์ (Word) ของบทความต้นฉบับส่งมาที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index  และหลักฐานการชำระค่าตีพิมพ์ โดยแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ Email : journal.mcu.soc@gmail.com

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

การเตรียมต้นฉบับบทความ
ดาวน์โหลดตัวอย่าง:   WORD , PDF

1) การตั้งค่าหน้ากระดาษ กระดาษให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลายเส้นบรรทัด ขนาดกระดาษ B5 (JIS) เท่านั้น และพิมพ์หน้าเดียวเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ดังนี้

       ขอบด้านบน  1 นิ้ว         ขอบด้านล่าง 0.7 นิ้ว

       ขอบด้านซ้าย 1 นิ้ว         ขอบด้านขวา 0.7 นิ้ว

การย่อหน้าให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 9 ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้ากำกับ บทความยาวเกิน 8 – 12 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง

2) ตัวอักษร และขนาดอักษร (Font) บทความต้นฉบับพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) ตลอดเอกสาร โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Single Spacing) ตลอดเอกสาร ขนาด (Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้

       - ชื่อบทความ (ไทย)    

ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold)

       - ชื่อบทความ (อังกฤษ)  

ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold)

       - ชื่อผู้นิพนธ์บทความ (ไทย-อังกฤษ)

ขนาด 14 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal)

       - หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียน (ไทย– อังกฤษ)

ขนาด 14 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal)

       - หัวข้อหลัก       

ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold)

       - เนื้อหาในบทความ 

ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal)

 3) ส่วนประกอบของการเขียนบทความ

      3.1 บทความวิจัย ให้เรียงลำดับดังนี้
          1. ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
          2. ชื่อผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัด และอีเมล
          3. บทคัดย่อภาษาไทย
          4. คำสำคัญ
          5. Abstract
          6. Keyword
          7. บทนำ
          8. วัตถุประสงค์การวิจัย
          9. วิธีดำเนินการวิจัย
          10. ผลการวิจัย
          11. อภิปรายผลการวิจัย
          12. องค์ความรู้จากการวิจัย
          13. ข้อเสนอแนะ
          14. เอกสารอ้างอิง

     3.2 บทความวิชาการ ให้เรียงลำดับสาระดังนี้

          1. ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
          2. ชื่อผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัด และอีเมล
          3. บทคัดย่อภาษาไทย
          4. คำสำคัญ
          5. Abstract
          6. Keyword
          7. บทนำ
          8. เนื้อหา
          9. สรุป
          10. เอกสารอ้างอิง

 รูปแบบเอกสารอ้างอิงวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตัวอย่างการอ้างอิง APA

          เอกสารที่นํามาใช้ในการอ้างอิงบทความ ควรมีที่มาจากแหล่งตีพิมพ์ที่ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือสามารถสืบค้นได้ เช่น หนังสือ วารสาร หรืองานวิจัย เป็นต้น ผู้เขียนบทความจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการอ้างอิง เพื่อป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ เนื่องจากบทความที่มีการอ้างอิงไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ และรายการอ้างอิงจะต้องไม่ต่ำกว่า 10 รายการอ้างอิงต่อ 1 บทความ

 

การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ

          รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม - ปี ตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA) ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้ วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนและปีที่ตีพิมพ์ กํากับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง เอกสารอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงในบทความ จะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ โดยรูปแบบของเอกสารอ้างอิงมีดังนี้

อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย

          1) พระไตรปิฎกและอรรถกถา พระไตรปิฎกและอรรถกถาให้อ้างชื่อคัมภีร์/เล่มที่/ข้อที่/เลขหน้า มาด้วย ตัวอย่างเช่น

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร 4 ประการนี้ เป็นเครื่องเป็นไปแก่มนุษย์และเทวดาผู้ประกอบเป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดาประกอบแล้ว ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่และความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก” (องฺ.จตุกก. 21/31/37) เป็นต้น

          2) ผู้แต่งหนึ่งราย ให้อ้างชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, 2560)

          3) ผู้แต่งสองราย ให้อ้างชื่อของผู้แต่งทั้งสองรายโดยใช้คําว่า “และ” ในการเชื่อมผู้เขียนทั้งสองแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ เช่น (พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และเกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, 2560)

          4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างชื่อของผู้แต่งรายแรกแล้วเพิ่มคําว่า “และคณะ” แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (ธิติวุฒิ หมั่นมีและคณะ, 2560)

          5) กรณีที่เนื้อความเป็นเรื่องเดียวกันหรือผลการวิจัยเหมือนกัน แต่มีผู้อ้างอิงหลายคนให้ใช้รายการอ้างอิงที่ใกล้เคียงปีปัจจุบันมากที่สุด

อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ

          1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ เช่น (Keown, 2010)

          2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งทั้งสองราย โดยใช้เครื่องหมายแอนด์ (&) คั่นกลางระหว่างนามสกุลของผู้แต่งทั้งสอง แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ เช่น (Hersey & Blanchard, 2010)

          3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรกตามด้วย et al. ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ (Kaiser et al., 2010)

เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

          (1) พระไตรปิฎก อรรถกถา

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อพระไตรปิฎก อรรถกถา.//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
          วิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

          (2) หนังสือ

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. (2548). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 2).

         กรุงเทพฯ: พิสิษฐ์ ไทย ออฟเซต.

James, C. (2013). Office markets & public policy. Chichester, West Sussex:
          Wiley.

          (3) บทความในหนังสือ

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ).//ชื่อเรื่อง.//(เลขหน้าที่อ้าง).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

พระสุกิจจ์ สุจิณโณ. (2559). การสร้างความคิดนามธรรมในวัฒนธรรมไทย. ใน ปวิตร ว่องวีระ,
           ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม. (น. 112). กรุงเทพฯ: อัมรินทร์.

          (4) บทความในวารสาร

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่),//เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.

ธิติวุฒิ หมั่นมี.  (2557).  การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ.  วารสาร มจร สังคม
          ศาสตร์ปริทรรศน์,  3(1),  25-31.

          (5) บทความในสารานุกรม

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อสารานุกรม//(เล่มที่อ้าง, หน้า เลขหน้าที่อ้าง).

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2549). กฎหมายตราสามดวง. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย  (เล่ม 1, อักษร
          ก, น.12-16).

          (6) หนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันที่/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,//เลขหน้า.

สุชาติ เผือกสกนธ์. (2549, 9 มิถุนายน). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จัดการรายวัน, น. 13.

          (7) สารนิพนธ์, วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์//(ระดับวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. (2562). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนว

          วิถีพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

          จัดการเชิงพุทธ). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

          (8) รายงานการวิจัย

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (2562). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุค
         
ใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรม
          วิทยากร 
(รายงานผลการวิจัย).  พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
          วิทยาลัย.

          (9) สัมภาษณ์

ชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์.//(ปีที่สัมภาษณ์, วัน เดือน).//ตำแหน่ง//[บทสัมภาษณ์].

พระอุดมสิทธินายก. (2563, 5 กุมภาพันธ์). ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา
          วิชาการจัดการเชิงพุทธ [บทสัมภาษณ์].

          (10) สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้น วัน เดือน ปี/จาก แหล่งที่มาของข้อมูล

ธรรมะไทย.  (2563).  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.  สืบค้น 20 มีนาคม 2563,
          จาก https://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php

Buddhism Meditation Triratna Find us Community.  (2020).  Who Was The
          Buddha?.
Retrieved March 20, 2020, from https://thebuddhist
          centre.com/text/who-was-buddha

การชำระค่าตีพิมพ์ (Download)

ธนาคาร:  ทหารไทย

ชื่อบัญชี:    วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เลขที่:     633-2-50879-2 (ออมทรัพย์)

สาขา:  อยุธยา พาร์ค

*** โปรดโทรสอบถามข้อมูลทุกครั้งก่อนชำระค่าตีพิมพ์