กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปลูกต้นยาสูบเพื่อลดหมอกควันจากการเผาตอซังข้าวโพด ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF