ข่าวประกาศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิคส์ (ThaiJo)

2018-06-29

Index.jpg

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิคส์ (ThaiJo) สำหรับวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑