ข่าวประกาศ

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓

2019-03-29

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบทความทางวิชาการและงานวิจัยในขอบข่ายทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการเชิงพุทธโดยการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้สู่สังคมไทย โดยอนุวัตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
ทั้งนี้สามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 สิงหาคม 2562

โดยผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความได้ที่ URL https://conference.mcu.ac.th/ e-mail: mcu.congress@gmail.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 09-8281-0799
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 09-8832-8312
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 08-0046-8559

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิคส์ (ThaiJo)

2018-06-29

Index.jpg

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิคส์ (ThaiJo) สำหรับวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑