ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2021): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
     คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                                          ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
                                                           รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
                                            บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-22

การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต ชุมชนเชิงสร้างสรรค์

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ; สุภัทรชัย สีสะใบ

1-13

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล, ยุทธนา ปราณีต, สุรพล สุยะพรหม

66-77

รูปแบบการบริหารจัดการการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของวัดในกรุงเทพมหานคร

พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ, พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ประเสริฐ ธิลาว

92-104

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

พระครูบวรกิจคุณธาร (อนันต์ วรปญฺโญ), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), ประเสริฐ ธิลาว

116-124

รูปแบบการจัดการศึกษาธรรมศึกษาตามระบบ E-Learning ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร (สนชัย ภูมิปาโล), ประเสริฐ ธิลาว, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

125-136

รูปแบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัดนครปฐม

พระครูสมุห์ไพทูรย์ สิริภทฺโท, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

149-159

รูปแบบการบริหารจัดการงานสาธารณูปการตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

พระครูสังฆรักษ์อนันต์ สุทฺธิมโน, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

171-182

ปัญหาการตรวจสารเสพติดในร่างกายของผู้ขับขี่ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ปิติพัฒน์ อยู่เย็นนันทกุล, สุระทิน ชัยทองคำ, คมสัน สุขมาก

210-221

การพัฒนานวัตกรรมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ด้วยสมุนไพรใกล้มือสำหรับผู้สูงอายุ

นคร จันต๊ะวงษ์, รุสนี มามะ, โชคชัย แซ่ว่าง, ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงศ์, ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ

245-256

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล