ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
     คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                                          ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
                                                           รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
                                            บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-26

สมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์

ศิริรัตน์ ชาวนา, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, นฤมล ช่างศรี, เกียรติ แสงอรุณ

1-13

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ , เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม

14-26

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก

สาธิต ทิพย์มณี, กฤช เพิ่มทันจิตต์, สุรพล สุยะพรหม

40-52

การพัฒนาการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง

วิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์, สุรพล สุยะพรหม, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

53-63

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ของเทศบาลในจังหวัดลำพูน

พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ, กฤช เพิ่มทันจิตต์, สุรินทร์ นิยมางกูร

64-75

การพัฒนาชุมชนตามหลักของพระชิตะกู ชยาดอ ญาณิสสาระ

พระ อัคคะจาระ, บุญทัน ดอกไธสง, สมาน งามสนิท

114-126

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

เสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์, อัครเดช พรหมกัลป์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)

151-162

การศึกษาการฝึกอบรมทุนมนุษย์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง

ชัชวาล มะโนวัฒนา, บุษกร วัฒนบุตร, นันทนา ชวศิริกุลฑล, กุลประวีณ์ ศิริภูริพลังกร

163-175

การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ภาณุรัตน์ ดีเสมอ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม

215-228

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล