บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Main Article Content

อาทิตย์ ชูชัย
มนตรี รอดแก้ว
สอาด ภูนาสรณ์
พระครูสุธีวรสาร (อุธ จันทุม)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ และ 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 390 คน จากประชากร จำนวน 921 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา


ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ จำแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้าน มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามคณะ วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กิตติพงษ์ พิพิธกุล. (2560). วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2), 647-657.

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2555). แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์. สืบค้น 22 มีนาคม 2563, จาก http://www.pol.ru.ac.th/index.php/component/content/2012

ชไมพร กิติ. (2562). พุทธธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นหมู่บ้าน. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 2(1), 46-52.

ชลิต วงษ์สกุลและคณะ. (2562). การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 2(1), 1-9.

ทินพันธ์ นาคะตะ. (2546). วิถีชีวิตไทย : วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: สหายบล็อกการพิมพ์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น จำกัด.

พระนิคม จนฺทธมฺโม. (2563). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 3(1), 58-79.

พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล. (2564). การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 4(1), 65-73.

พระมหาวิรุธ วิโรจโน (นิลเพ็ชร). (2560). บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 40(4), 73-85.

พระมหาอัคพล ญาณธีโร. (2562). การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 2(1), 54-62.

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ พุทธจรรยา). (2563). การเมืองภาคพลเมือง: การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 3(2), 67-72.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2551). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: การพิมพ์.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2557). การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.