ที่ปรึกษาวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ : 

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระเทพเวที, รศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระโสภณวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 

บรรณาธิการ :   

 
รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : 

 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :

 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ : 

 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ประเทศไทย
รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ประเทศไทย
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ประเทศไทย
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ประเทศไทย
ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด, ประเทศไทย
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ประเทศไทย
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ประเทศไทย
พล.อ.ต.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลัยการทัพอากาศ, ประเทศไทย
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ประเทศไทย
ดร.กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย

กองจัดการ:  

 
พระสมนึก ธีรปญฺโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
อ.ดร.นิกร ศรีราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย 
อ.ดร.สุภัทรชัย  สีสะใบ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย     

ศิลปกรรม:   

 
ผศ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย     
ผศ.ดร.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย     

สำนักงานวารสาร:   

 
สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 093-6359515 

จัดพิมพ์โดย :   

 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035-248-000, ต่อ 8555,8556,5541. แฟ็กซ์. 035-248-000 ต่อ 8545