ที่ปรึกษาวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระเทพเวที, รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระโสภณวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
   
บรรณาธิการ :  
รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :  
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
   
หัวหน้ากองบรรณาธิการ :  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
   
ทีมบรรณาธิการ :  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
พระสมนึก  ธีรปญฺโญ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ประเทศไทย
รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ประเทศไทย
รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,ประเทศไทย
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,ประเทศไทย
ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด,ประเทศไทย
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,ประเทศไทย
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,ประเทศไทย
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง,ประเทศไทย
น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลัยการทัพอากาศ,ประเทศไทย
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,ประเทศไทย
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,ประเทศไทย
   
กองจัดการ:  
ดร.กรกต  ชาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
ดร.สุภัทรชัย  สีสะใบ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
   
ศิลปกรรม:  
ผศ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
ผศ.ดร.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย
   
สำนักงานวารสาร:  
สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 098-8689896 , 089-2212160
   
จัดพิมพ์โดย :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170 โทร. 035-248-000, ต่อ 8555,8556,5541. แฟ็กซ์. 035-248-000 ต่อ 8545