ที่ปรึกษาวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเทพเวที, รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระโสภณวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
บรรณาธิการ :  
รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :  
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
หัวหน้ากองบรรณาธิการ :  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
ทีมบรรณาธิการ :  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสมนึก  ธีรปญฺโญ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลัยการทัพอากาศ
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   
กองจัดการ:  
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายกรกต  ชาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
ศิลปกรรม:  
ผศ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
สำนักงานวารสาร:  
สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 098-8689896 , 089-2212160
   
จัดพิมพ์โดย :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170 โทร. 035-248-000, ต่อ 8555,8556,5541. แฟ็กซ์. 035-248-000 ต่อ 8545