รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

พระสุทิน อธิปญฺโญ
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร)
ประเสริฐ ธิลาว

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของพระอุปัชฌาย์
ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์
ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งงานวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี


ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีในการทำงานของคณะสงฆ์มีการประชุมด้วยระบบสภาสงฆ์ มีการคัดเลือกพระอุปัชฌาย์ให้เข้ามาทำหน้าที่ 2) องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าองค์ประกอบ 4 ด้านคือ ด้านคุณสมบัติคัดเลือกพระอุปัชฌาย์ตามหลักพระธรรมวินัย ด้านการปกครองควบคุมดูแลตามพระธรรมวินัย ด้านการให้ความสงเคราะห์จัดหาปัจจัย 4 ด้านการให้พยาบาลแนะนำดูแลสุขภาพของตนเอง เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี วิธีการพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์การอบรมให้ความรู้ด้านคุณสมบัติ ต้องยึดตามหลักพระธรรมวินัย ด้านการปกครอง การให้ความรู้ในการระงับอธิกรณ์ต้องไม่ให้เกิดความเสียทั้งสองฝ่าย ด้านการให้ความสงเคราะห์ การให้ความรู้แก่พระอุปัชฌาย์ในการจัดหาปัจจัย 4 ที่ขาดแคลน ด้านการให้พยาบาล ให้ความรู้ในการพยาบาลไข้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เทิดศักดิ์ ปฏิภาณวัฒน์. (2557). ศึกษาวิเคราะห์หลักการรักษาพยาบาลตามแนวพุทธกับการรักษาพยาบาลตามแนวการแพทย์สมัยใหม่ (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2549). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: วี.อินเตอร์ พริ้นท์.

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. (2556). รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร). (2558). การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมธรถิราม สีลเตโช. (2561). การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 1(1), 32-38.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2542). สอนนาค-สอนฑิต ชีวิตพระชีวิตชาวพุทธ .กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

พระปลัดอานนท์ ญาณธมฺโมและคณะ. (2563). การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 3(1), 14-22.

พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ. (2561). การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 1(2), 1-11.

พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี. (2562). ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 2(1), 1-9.

พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม. (2562). การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 2(1), 10-22.

พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน. (2562). ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 2(1), 23-33.

พระวรพงศ์ ธมฺมวํโส. (2562). การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 2(2), 1-10.

พระศักดิ์จรินทร์ ฐิตสํวโรและคณะ. (2563). การจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 3(1), 23-33.

พระอธิการลำไพ นรินฺโท. (2562). การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 2(2), 20-31.

สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี. (2562). ทำเนียบวัด-ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดชลบุรี ปี2562. ชลบุรี: สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี.

สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม. (2542). คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา.

สุทธญาณ์ โอบอ้อม. (2557). การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุธัญญา ฐิโตปการ. (2560). ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กับความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัยภาคใต้ในอนาคต (รายงานการวิจัย). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

สุปรียา ธีรสิรานนท์. (2556). การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เอื้อมอร ชลวร. (2554). การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.