กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF