การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Main Article Content

อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
สุพจน์ เกิดสุวรรณ์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและเพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 206 คนโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครสซี่และมอร์แกน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 12 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 และประเด็นคำถามในการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา


          ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านสนับสนุน ด้านบทบาทร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับน้อย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ด้านการให้บริการชุมชน 2. แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญพบว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกรูปแบบ เพื่อให้ชุมชนได้ทราบว่า โรงเรียนมีการดำเนินการบริหารจัดการอย่างไร ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร มีแนวทางให้ชุมชนเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กนกวรรณ สาระโป. (2556). สภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

กมลรัตน์ จันทโชติ. (2556). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านคลองมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์.

เก็จกนก เอื้อวงศ์ และคณะ. (2564). รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับ นักเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

จีรนันท์ หนูผาสุก. (2558). สภาพการดำเนินงานสัมพันธ์ของชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

ชาตรี คงสมจิตต์. (2557). กลยุทธ์ในการดำเนินงานการเสริมสร้างความสัมพันธ์รระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.

ชุตินันท์ พันธ์จรุง และ รัชฏาวรรณ วัฒนสุข. (2562). แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน (รายงานวิจัย). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ฐานิตรวี ตามสุขสนธิ์. (2552). การเสริมสร้างความสัมพันธ์รระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตามทัศนะของผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

ดาวประกาย สายแก้ว. (2556). การการเสริมสร้างความสัมพันธ์รระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

นฤมล ดำอ่อน. ( 2550). รูปแบบการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารสงขลานครินทร์, 13(3), 315-332.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปัญญา วงศ์คุณทรัพย์. (2559). การการเสริมสร้างความสัมพันธ์รกับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเป็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.

ศุภรัตน์ ปุ้งข้อ. (2558). สภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมชาย สุดเลิศ. (2550). ศึกษาสภาพการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตาพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมยศ ยิ่งยงเมธี. (2550). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการการเสริมสร้างความสัมพันธ์รระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

หวน พินธุพันธ์. (2554). การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน. สืบค้น 1 สิงหาคม 2564, จาก [http://facstaff.swu.ac.th/].

Cronbach, L.J. (1971). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.