การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารงานของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านกูบ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
สุภลัคน์ จงรักษ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบัน 2. ศึกษาจุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 3) ศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาบ้านกูบ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์


ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพทั่วไปของกลุ่มในการใช้ข้อมูลางการบัญชี พบว่าการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน จะใช้วิธีกะประมาณ ไม่มีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การกำหนดราคาขายจะใช้การกะประมาณ มีความสามารถในงานบัญชีเล็กน้อย 2. การคำนวณจุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ และ 3. การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม พบว่า จะมีสินค้าที่เป็นที่นิยม 5 แบบ ได้แก่ 1) กระเป๋าสะพายข้าง (ใบเล็ก) มีต้นทุนต่อหน่วยใบละ 80 บาท ราคาขาย 150 บาท จุดคุ้มทุน 50 ใบ 2) กระเป๋าถือทรงเชี่ยนหมาก มีต้นทุนต่อหน่วยใบละ 180 บาท ราคาขาย 300 บาท จุดคุ้มทุน 30 ใบ 3) กระเป๋าถือสำหรับใส่เอกสาร มีต้นทุนต่อหน่วยใบละ 170 บาท ราคาขาย 290 บาท จุดคุ้มทุน 45 ใบ 4) ตะกร้าทรงกลม ขนาด 8 X 12 นิ้ว มีต้นทุนต่อหน่วยใบละ 100 บาท ราคาขาย 180 บาท จุดคุ้มทุน 45 ใบ และ 5) ตะกร้าทรงกลม ขนาด 15 X 20 นิ้ว มีต้นทุนต่อหน่วยใบละ 120 บาท ราคาขาย 200 บาท จุดคุ้มทุน 45 ใบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กิ่งกนก รัตนมณี และคณะ. (2562). การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดตรัง. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 15(1), 75-84.

ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล และดวงรัตน์ โพธิ์เงิน. (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มบ้านคลองทราย:ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(5), 147-152.

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2550). การบัญชีต้นทุน 1. กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพสร (1989) จำกัด.

พลอยไพลิน บุญฤทธิ์ตมนต์ และคณะ. (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หวด : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานบ้านหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (รายงานการวิจัย). อุดรธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ศศิวิมล มีอำพล. (2550). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: บริษัท อินโฟโมนิ่ง จำกัด.

ศิริรัตน์ เซ็งเส็ง และคณะ. (2558). การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชม: อาหารและสมุนไพร. กรุงเทพฯ: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 : สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (2562). เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ. สืบค้น 30 เมษายน 2564, จาก https://www.codi.or.th

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. (2562). เปิด 5 ปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลเร่งจัดการ. สืบค้น 17 เมษายน 2564, จาก https://www.thaipost.net