เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์:

          ISSN (Print): 2287-0121

          ISSN (Online): 2673-0782

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร:         

          เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหา ให้แก่สังคม เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ :

          ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

          ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน

          ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร:

          1) บทความวิชาการ (Academic Article)

          2) บทความวิจัย (Research Article)

          3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ:

          บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer Review)

การชำระค่าตีพิมพ์:

ธนาคาร:  ทหารไทย

ชื่อบัญชี:  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เลขที่:      633-2-50879-2 (ออมทรัพย์)

สาขา:      อยุธยา พาร์ค

*** โปรดโทรสอบถามข้อมูลทุกครั้งก่อนชำระค่าตีพิมพ์