ข้อเสนอแนะการกำหนดน้ำหนักการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

เขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะที่มีการกำหนดน้ำหนักปัจจัยแต่ละตัวขององค์ประกอบในแต่ละด้านของการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานของการวิจัย 2 ประเภทคือ 1) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถามการจัดสรรงบประมาณแบบกำหนดน้ำหนักส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาอำเภอทั้ง 16 ท่าน และ 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการนำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณแบบกำหนดน้ำหนักที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 ท่าน


ผลการศึกษาพบว่า การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ควรกำหนดให้ น้ำหนักของ หลักการงบประมาณ อยู่ที่ร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ หลักการบริหารจัดการ ร้อยละ 28.33 หลักการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 23.75 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ 19.17 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการการศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปี พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553. (2564, 6 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก. หน้า ก.

มีมี สัจจกมล. (2552). รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. สืบค้น 11 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://www.nesdc.go.th

อรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Anthony B. (1995) The distribution of tax burden. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Intasuwan, N. (1998) Deprivation Index and its implication on the public health for the low-income people (Master Thesis). Bangkok: Thammasat University.