การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Main Article Content

เบญจมาศ เมืองเกษม
จามรี พระสุนิล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บุคลากรประจำศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน บุคลากรสังกัดสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน และปราชญ์ชุมชน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินความเหมาะสมคุณภาพหลักสูตร ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเป็นพรรณนาความ


ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน ประกอบด้วย องค์ความรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า การเลี้ยงและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน การผลิตถ่านไบโอชาร์ การปลูกผักปลอดสารพิษ และเทคโนโลยีทางการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ สำหรับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรนำร่อง จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการสร้างโก๋นผึ้งและเลี้ยงผึ้งโก๋น และ 2) หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนดินและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน สำหรับผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการเรียนรู้มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21. (2551). การเรียนรู้: ขุมทรัพย์ในตน= learning: the treasure within (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ชัยทวี บุบผา. (2562). การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นบทเรียนศิลปหัตถกรรม. เลย: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

เชษฐพงษ์ สินทรัพย์ และคณะ. (2559). การสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : เรื่องเครื่องมือจับสัตว์น้ำในเขตเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 5(3), 257-267.

เดชา ทำดี และคณะ. (2556). การถอดบทเรียน : การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง. พยาบาลสาร, 40(4), 100-113.

เยาวเรศ ภักดีจิตร และคณะ. (2560). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนาฐานความรู้สุ่ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 7(13), 51-66.

หทัยชนก คะตะสมบูรณ์. (2560). องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านเนินกลาง ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(4), 37.

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน. (2560). รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน. (2551). คู่มือ...ศูนย์เรียนรู้ชุมชน. กรุงเทพฯ: สภัชนิญค์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

อังคณา ขจร. (2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 5(1), 486-501.