Covid-2019: เสียงเพรียกจากลมหายใจแห่งธรรม

Main Article Content

พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร (ทาอินทร์)
ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

บทคัดย่อ

          คงปฏิเสธไม่ได้ว่า โรคระบาด Covid-2019 สามารถติดต่อกันได้ทางการไอ การจาม หรือการพูดทำให้การแพทย์จึงออกประกาศให้ประชาชนตื่นตัวด้วยการใส่แมสปิดปากและปิดจมูกที่ไม่ให้เชื้อเข้าไปสู่ร่างกาย ซึ่งการไอ การจาม หรือการพูดจำเป็นต้องใช้ลมเป็นแรงขับส่งผ่านอวัยวะต่างๆ ทั้งหายใจและการพูดออกไม่ว่าจะเป็นทางปากหรือทางจมูกก็ตามหากไม่มีเครื่องป้องกันหรือเกิดความประมาทการ์ดตกก็สามารถรับเชื้อไวรัสได้ ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญและได้กำหนดให้ชาวพุทธดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่เรียกว่า อานาปานสติ ที่เป็นได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นเครื่องป้องกันกิเลสตัณหาที่จะเกิดขึ้น เพราะชาวพุทธเชื่อว่า กิเลสที่ชั่วเมื่อมีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นย่อมรักษาให้หายขาดยาก แต่เชื้อไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ย่อมรักษาให้หายได้ พระพุทธองค์จึงทรงตักเตือน พร่ำสอน แนะนำให้ชาวพุทธกำหนดลมหายใจเข้า-ออก พิจารณาลมหายใจให้ดี และยกระดับการลด ละ เลิกความชั่วทั้งปวงจนกลายเป็นอุปนิสัยที่สามารถกำจัดกิเลสให้หมดไปได้นั่นก็เป็นลมหายใจอันเป็นเสียงเรียกหาตามธรรมชาติที่มนุษย์ควรจะดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้อง ช่วยลดผลกระทบอันเลวร้ายไปสู่ผู้อื่นอย่างหมดจดด้วยอำนาจแห่งธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2564). ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ?. สืบค้น 7 พฤษภาคม 2564, จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php

ธัชกร โบว์แดง และคณะ. (2558). การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีผลต่อความเครียดในการทำ งานของพนักงานบัญชี. วารสารวิชาการศิลปะศาสตร์ประยุกต์, 8(2), 91.

ธานี กล่อมใจและคณะ. (2563). ความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 21(2), 32.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). พุทธธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 9), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพุทธโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). (2552). คู่มืออานาปานสติภาวนา อย่างสมบูรณ์แบบ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (มปป). ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

มาลินี จิตตกานต์พิชย์. (2563). การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

วรรษมน จันทรเบญจกุล. (2563). การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. กรุงเทพฯ: ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

วรวุฒิ อินทนนท์. (2554). การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ และนักศึกษาที่เรียนตามปกติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 1(1), 21.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2563). สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกันคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สุธาศินี เวชพราหมณ์และคณะ. (2555). ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติและการจินตภาพที่มีผลต่อความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 13(3), 21.

สุรัยยา หมานมานะและคณะ. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(2), 124.