โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนออนไลน์ต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

Main Article Content

ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข
นิวัฒน์ พนมสารนรินทร์
เทพฤทธิ์ ยอดใส
สุภาวดี วงษ์สกุล

บทคัดย่อ

                บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนออนไลน์ต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของนักเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการเรียนออนไลน์ต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของนักเรียนมัธยมศึกษา ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม จำนวนทั้งสิ้น 1,124 คน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์


ผลการวิจัยพบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (gif.latex?\chi2 = 97.219, df = 84, P = .153, gif.latex?\chi2/df = 1.157, GFI = .990, AGFI = .981, RMSEA = .012) โดยอิริยาบถเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นลบต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคืออุปกรณ์เทคโนโลยี ในขณะที่เฟอร์นิเจอร์ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของนักเรียน และพบว่าทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีและเฟอร์นิเจอร์มีอิทธิพลทางตรงต่ออิริยาบถและมีอิทธิพลทางอ้อมเป็นลบต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของนักเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2561a). พฤติกรรม 5 อย่าง ไม่ควรทำในสำนักงาน. สืบค้น 3 เมษายน 2564, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/41518-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%95%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2561b). ปรับพฤติกรรม นั่ง นอน ทำงาน ป้องกันปวดหลัง. สืบค้น 4 เมษายน 2564, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/42219-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%20%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.html

Adams, M. A., et al. (2012). The Biomechanics of Back Pain (3rd ed). Elsevier: Edinburgh, UK.

Ayanniyi, O., et al. (2011). Prevalence and profile of back pain in Nigerian adolescents. Medical Principles and Practice, 20, 368-373.

Bae, J. S., et al. (2012). A Comparison Study on the Change in Lumbar Lordosis When Standing, Sitting on a Chair, and Sitting on the Floor in Normal Individuals, Journal of Korean Neurosurg Society, 51(1), 20–23.

Calvo-Muñoz, I., et al. (2013). Prevalence of low back pain in children and adolescents: a meta-analysis. BMC pediatrics, 13, 14.

Caneiro, J. P., et al. (2010). The influence of different sitting postures on head/neck posture and muscle activity. Man Ther, 15, 54–60.

Casas, S., et al. (2016). Association between the sitting posture and back pain in college students. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 48(4), 446-454.

Chou, R., et al. (2007). Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American college of physicians and the American pain society. Ann Intern Med, 147, 478–491.

Ekman, A., et al. (2000). Gender differences in musculoskeletal health of computer and mouse users in the Swedish workforce. Occupational Medicine, 50(8), 608–613.

Hair, J. F., et al. (2010). Multivariate data analysis (7th ed). New Jersey: Prentice Hall.

Hwang, J., et al. (2019). Low back pain in children: a rising concern, European Spine Journal, 28, 211–213.

Kaiser, P. (2003), Self-management for acute low back pain. Retrieved April 5, 2021, from https://thrive.kaiserpermanente.org/care-near-you/northern-california/gsaa/wp-content/uploads/sites/18/2015/11/Acute-Low-Back-Pain_tcm28-195722.pdf

Kim, S. Y., & Koo, S. J. (2016). Effect of duration of smartphone use on muscle fatigue and pain caused by forward head posture in adults. Journal of Physical Therapy Science, 28, 1669-1672.

Kristjansdottir, G., & Rhee, H. (2002), Risk factors of back pain frequency in schoolchildren: a search for explanations to a public health problem. Acta Paediatrica, 91, 849-854.

Kwon, Y., et al. (2018). The effect of sitting posture on the loads at cervico-thoracic and lumbosacral joints. Technol Health Care, 26, 409–418.

Lee, S., et al. (2015). Head flexion angle while using a smartphone. Ergonomics, 58(2), 220-226.

Paranjape, S., & Ingole, V. (2018). Prevalence of back pain in secondary school students in an urban population: cross-sectional study. Cureus, 10(7), e2983.

Shehab, D., & Al-jarallah, K. (2005). Nonspecific low-back pain in Kuwaiti children and adolescents: Associated factors. Journal of Adolescent Health, 36(1), 32-35.

Shirzaei, M., et al. (2015). Evaluation of ergonomic factors and postures that cause muscle pains in dentistry students’ bodies. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 7(3), 414–418.

Yamamoto, Y., et al. (2019). Influence of Smartphone Usage on Low Back Pain and/or Shoulder Pain in College Students in a Judo Therapist Training Course: A pilot study, Journal of Allied Health Sciences, 10(1), 1-9.