บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ: ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2562

Main Article Content

วราวุฒิ คำพานุช

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2515-2562 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง และการวิจัยเอกสาร


          ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาททางการในช่วงปี พ.ศ. 2515-2562 การเมืองไทยอยู่ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ และการเมือง เมื่อการบริหารราชการแผ่นดินไร้เสถียรภาพ และมีการใช้หลักประชานิยมทำให้เกิดภาวะขาดทุนทางการคลังประชาธิปไตย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะนักการเมืองที่มีประสบการณ์ ได้กลายเป็นแกนนำมวลชนในการเคลื่อนไหวเรียกร้องภายใต้บริบททางการเมืองในขณะนั้น 2. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีบทบาทเป็นรัฐมนตรี นักการเมือง แกนนำเคลื่อนไหวทางการเมือง ถือเป็นผู้มีความมีประสบการณ์ ภูมิหลังทางสังคมและบุคลิกภาพ รวมถึงทักษะการสื่อสารที่ดีจนทำให้มวลชนเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ สารที่นำเสนอเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้เห็นถึงสิทธิในการชุมนุมเพื่อต่อสู้ทางการเมืองได้อย่างมีเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย โดยใช้การต่อสู้อย่างสงบ สันติ ปราศจากอาวุธช่องทางการสื่อสารมีการใช้ทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อใหม่ โดยเปลี่ยนไปตามบริบททางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา โดยการใช้สื่อใหม่ (New Media) เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร ซึ่งก็คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางหลักในการนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และการรวมตัวที่หลากหลายด้านผู้รับสาร เป็นกลุ่มนักการเมือง สื่อมวลชน ข้าราชการ นักวิชาการและประชาชนทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

นันทนา นันทวโรภาส. (2558). สื่อสารการเมือง: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แมสมีเดีย.

รุ่งมณี เมฆโสภณ. (2557). สู้ไม่ถอย. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.

ศิริพร กิจประกอบ. (2558). “กำนันสุเทพ” ในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์ (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

สนธยา เอี่ยมสำอางค์. (2557). มหาขบถ สุเทพเทือกสุบรรณ. กรุงเทพฯ: ยอดมาลา พับลิชชิ่ง จำกัด.

สุภางค์ จันทวานิช. (2554). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 19). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุเทพ เทือกสุบรรณ. (2557). Who? สุเทพ เทือกสุบรรณ (ฉบับการ์ตูน). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

BBC NEWS ไทย. (2018). กปปส. : สุเทพ เทือกสุบรรณ ปฏิญาณ “รับใช้กษัตริย์” และ “ขจัดระบอบทักษิณ” คือภารกิจ รปช.. สืบค้น 1 มีนาคม 2564, จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-45420226

David, K. Berlo. (1960). The Process of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston: The Free Press.

Posttoday. (2014). รู้จักกับบางช่วงชีวิต “สุเทพ เทือกสุบรรณ” สืบค้น 1 มีนาคม 2564, จาก https://www.posttoday.com/politic/analysis/271836