การพัฒนาผู้ครองเรือนโดยมงคลชีวิตที่ 1 ถึง 10 ในพระพุทธศาสนา

Main Article Content

มิถิลา โชว์ดูรี
บุญทัน ดอกไธสง
สมาน งามสนิท

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ ได้กล่าวถึง การพัฒนาผู้ครองเรือนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในโลกียภูมิที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายครั้งแล้วครั้งเล่าในสังสารวัฏ โลกียภูมิของเราทุกวันนี้มีความสับสน สลับซับซ้อนและแข่งขันสูง ประชาชนพลเมืองทั่วโลกพยายามเอาเปรียบแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งในทางถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย มนุษย์เราประกอบด้วยกายกับใจ ทางกายต้องการบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารสิ่งบริโภคและมีสุขภาพดี ในทำนองเดียวกัน ทางใจก็ต้องการอาหารใจหรือธรรมเกี่ยวกับการไม่ทำชั่วทั้งปวง ทำดีให้ถึงพร้อมและทำใจให้ผ่องใสสำหรับป้องกันกิเลส (โลภ โกรธ หลง) เพื่อที่จักได้พัฒนาตัวเขาเหล่านั้นให้เป็นประชาชนพลเมืองดี บทความวิชาการนี้ ได้พบว่า มงคลชีวิตที่ 1 ถึง 10 ควรจักนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการพัฒนาผู้ครองเรือน เพราะมงคลชีวิตเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนา เกิดความสุข ความมั่งคั่งที่เรายินดี มงคลชีวิตยังสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้า และพัฒนาการในชีวิตนี้และชีวิตในชาติหน้า ไปถึงตราบเท่าเข้านิพพาน ถ้าเขาเหล่านั้นทำดีให้ถึงพร้อม ไม่ทำชั่วทั้งปวง และทำใจให้ผ่องใสอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (2017). Common Buddhist Text Guidance and Insight from The Buddha. Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya.

________. (1917). Siam Pāli Tapitaka. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya.