คิดแบบฆราวาสธรรมกับอาชญากรรมเชิ้ตขาว

Main Article Content

อาภาพร กลิ่นเทศ

บทคัดย่อ

มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการชีวิตที่ดีที่พร้อมสมบูรณ์ ปรารถนาความสุขความสบาย ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทุกชีวิตจึงเชื่อว่าการแสวงหาทางด้านวัตถุ คือมีเงินทองทรัพย์สินต่าง ๆ มากเท่าที่จะมากได้ด้วยเข้าใจว่าสามารถบันดาลความสุขได้ ดังนั้น จึงคิดค้นวิธีการ การแสวงหาเงินทองทรัพย์สิน ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า “อาชญากรรมเชิ้ตขาว” ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง สิ่งที่มายับยั้งการกระทำนี้ ทางโลกมีนักบัญชีนิติวิทยาที่มาแกะรอย เพื่อค้นหาความจริงและเปิดเผยความไม่ถูกต้องนี้ ทางธรรมมีหลักธรรมที่จะช่วยในการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่นำมาปรับใช้คือ ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ที่จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและครอบครัว หลักธรรมนี้จะเหนี่ยวนำให้มีคนรัก มีคนเมตตา ส่งผลให้เกิดความสุข ความสมหวังในการดำเนินชีวิต ซึ่งโดยรวมก็คือ เมื่อมีสัจจะ ย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง มีผู้คนเชื่อมั่น เมื่อมีทมะ ย่อมได้รับปัญญา ควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีขันติ ย่อมเกิดทรัพย์และความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ และเมื่อมีจาคะ ย่อมเกิดมิตรที่ดี เกิดคนรักใคร่ ทำให้มีพรรคพวกที่ดีในสังคม ซึ่งนั่นคือ วิถีแห่งการดำเนินชีวิตให้มีความสุข มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีทรัพย์อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

เชาว์ ศรีอนันต์. (2563). ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 3(2), 4-58.

ณัฐกานต์ บุญแนบ. (2562). การนำหลักพุทธธรรมมาปลูกฝังให้กับต้นกล้าที่เป็นเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 2(2), 55-64.

ทัตตชีโว ภิกขุ. (2529) ฆราวาสธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์นิวไวเต็ก.

พระปลัดชุมพล อาภทฺธโรและคณะ. (2561). การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชนในการทำบุญของวัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 1(2), 1-10.

พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม. (2562). การจัดการความขัดแย้งตามหลักสาราณียธรรม. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 2(1), 32-38.

พระมหาโสภณ กิตฺติโสภโณ. (2562). การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 2(1), 22-31.

พระสุคนธ์ ญาณาวุโธและคณะ. (2563). การส่งเสริมประชาชนในการดำเนินชีวิตตามหลักฆราวาสธรรมของพระสงฆ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 3(2), 25-39.

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2563). การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรม. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 3(2), 60-66.

วรพล หนูนุ่น. (2564). พระราชดำรัส “คุณธรรม 4 ประการ”. สืบค้น 3 เมษายน 2564, จากhttps://www.gotoknow.org/posts/23792

วิกิพีเดีย. (2563). ฆราวาสธรรม 4. สืบค้น 21 มีนาคม 2564, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_4

สมชาย ลำภู. (2563). การพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 3(2), 59-67.

สมชาย ศุภธาดา. (2564). การบรรยายเรื่อง บัญชีนิติวิทย์. สืบค้น วันที่ 21 มีนาคม 2564, จาก https://zoom.us/

สุจิต กิ่งเกล้าและคณะ. (2562). การบูรณาการหลักปาปณิกธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 2(2), 34-43.

สุมนภัค วรภัทรทรัพย์. (2563). การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ, 3(2), 33-43.

สุวรรณ์ แก้วนะ. (2562). การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตามหลักพุทธธรรม. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 2(1), 39-45.

Nansnun. (2563). 5 ลักษณะ: อาชญากรรมเศรษฐกิจ. สืบค้น 24 มีนาคม 2564, จาก https://cities.trueid.net