การลดความเหลื่อมล้ำ: วิเคราะห์เชิงบริบทการควบรวมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่ทับซ้อนในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

อัครเดช พรหมกัลป์
จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
สุรพล สุยะพรหม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์บริบทการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ทับซ้อน 2. สังเคราะห์ตัวแบบในการลดความเหลื่อมล้ำกับการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ทับซ้อน และ 3. พัฒนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของพื้นที่ทับซ้อนในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม มีการสัมมนาทางวิชาการ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 40 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญ


ผลการวิจัยพบว่า 1. บริบทในการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ทับซ้อนมี 7 องค์ประกอบ คือ (1) ผู้บริหาร ผู้ปกครอง หรือนักการเมืองท้องถิ่น (2) การเงิน การคลังและการงบประมาณ (3) ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ (4) ปัจจัยสนับสนุนทางการเมือง (5) การสื่อสารทางการเมือง (6) อำนาจ ผลประโยชน์ และเศรษฐกิจ (7) ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ 2. ตัวแบบในการลดความเหลื่อมล้ำกับการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ทับซ้อนด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตั้งอยู่บนกรอบความคิดใน 4 มิติ คือ (1) ปัจจัยกำหนด (2) จิตวิทยาทางการเมือง (3) การแลกเปลี่ยน (4) ความสำนึกเชิงเหตุผล และ 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของพื้นที่ทับซ้อนในจังหวัดนครสวรรค์ คือ (1) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขับเคลื่อน (2) การส่งเสริมและผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อม (3) การริเริ่มเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือ (4) การทบทวนประเด็นข้อขัดข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2561). จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร. กรุงเทพฯ: ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง.

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2561). ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด. กรุงเทพฯ: กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ. (2561). การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

________. (2558). การสังเคราะห์ความรู้การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่น: การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า.

________. (2557). การคลังท้องถิ่น การขยายฐานรายได้และความเหลื่อมล้ำ (รายงานการวิจัยสนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชีย). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พีเอลิฟวิง.

ภูมิมินทร์ พรหมศร และกฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์. (2562). การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 10(2), 127-154.

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580). (2561, 13 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก. หน้า 45-51.

วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. (2557). ประเมินผลการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี: สังคมไทยได้อะไร ก้าวหน้าไปถึงไหน และจะเดินต่อไปกันอย่างไร?”. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 12(3), 82-122.

Allers, M. A., & Geertsema, J. B. (2016). The effect of local government amalgamation on public spending, taxation, and service levels; evidence from 15 years of municipal consolidation. Journal of Regional Science, 56(4), 659-682.

Blume, L. & Blume, T. (2007). The economic effects of local authority mergers: empirical evidence for German city regions. The Annals of Regional Science, 41(3), 689-713.

Hanes, N., & Wikstrom, M. (2008). Amalgamation impact on local growth; are voluntary municipal amalgamation more efficient than compulsory amalgamations?”. CJRS (Online)/ RCSR (en ligne), 33(1), 57-70.

Reddy. (2002). The Greater Toronto area revisited: From metropolitan government to unicity. International Journal of Public Sector Management, 15(1), 69-86.