เผยแพร่แล้ว: 2022-05-31

การบูรณาการพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ

พระราชสุตาภรณ์, พระมหาอุดร อุตฺตโร, พระครูสิริภูรินิทัศน์, ปฏิธรรม สำเนียง

986-997

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น

พระมหาสุพิชฐพล ชิตวิริโย (เชื้อกุล), พระฮอนด้า วาทสทฺโท, พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส

1031-1046

การพัฒนาการดำเนินชีวิตคู่เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธี

ชูจิต พันธุมจินดา, พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

1047-1061

แนวทางพัฒนาเกณฑ์การประกวดวงโปงลาง

บุลากร สมไสย, กฤษกร อ่อนละมุล

1120-1132

แนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล

ศิริเกษม ศิริลักษณ์, จิติมา วรรณศรี

1192-1202

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

หรรษธร ณรงค์, วิจิตรา ศรีสอน, สัณฐาน ชยนนท์

1256-1267

วัด 9 ศรี: การท่องเที่ยวบนคติ ความเชื่อแห่งเส้นทางบุญในจังหวัดลำปาง

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ปาณิสรา เทพรักษ์, เบญญาดา กระจ่างแจ้ง

1299-1314