บรรณาธิการ

 

พระเมธีวัชรบัณฑิต (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ

 

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร.    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระครูปลัดอดิศักดิ์  วชิรปญฺโญ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ. ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ดร.สัญญา  เคณาภูมิ           

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รศ. ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ยอดแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.นิศานาจ  โสภาพล           

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา    

สถาบันพระปกเกล้า  

 

ดร.สุรชัย พุดชู                      

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

อาจารย์สุชญา ศิริธัญภร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย