บรรณาธิการ

 

 

พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ

 

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร.    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ           

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ยอดแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.นิศานาจ  โสภาพล           

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา    

สถาบันพระปกเกล้า  

 

นายสุชญา ศิริธัญภร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย