การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในชุมชนพหุลักษณ์ชายแดนใต้บนฐานคิด สิทธิทางวัฒนธรรมและสุขภาวะองค์รวมเพื่อสันติภาพ: บทสำรวจความเป็นไปได้

Main Article Content

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
ซัมซู สาอุ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนากลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะองค์รวมที่ดี มีการเคารพยอมรับในสิทธิทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของกันและกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยจากเอกสาร ทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2565 และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ในการวิเคราะห์ข้อมูล


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ชายแดนใต้ถูกตีความอย่างจำกัดอยู่ที่อัตลักษณ์ทางศาสนา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมของสองกลุ่มวัฒนธรรมหลักของสังคมและอย่างไม่ได้เคารพในสิทธิทางวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งยังละเลยความหลากหลายของชุดอัตลักษณ์อื่นที่อยู่ร่วมสังคมก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2) กลไกทางสุขภาวะน่าจะเป็นกลไกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ฟื้นฟูความสัมพันธ์และนำสมาชิกในชุมชนพหุลักษณ์ชายแดนใต้ที่เผชิญกับความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจกลับมาปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันได้ในฐานะที่เป็นกลไกที่วางอยู่บนฐานการไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุใดตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลและหลักการมนุษยธรรม และ 3) การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ชายแดนใต้อย่างเคารพยอมรับในอัตลักษณ์ของกันและกันอย่างเสมอภาคจำเป็นต้องใส่ใจในคุณค่าและเปิดพื้นที่ให้อัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้มีพื้นที่สาธารณะในการแสดงออกมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อลดความรู้สึกเหลื่อมล้ำหรือถูกเลือกปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bundasak, T. et al. (2016). Being learners in the 21st century: teacher and nursing students’ perspectives. Journal of MCU Peace Studies, 4(2), 494-189.

Chuchuen, S. (2012). Multicultural education in 3 southern border provinces of Thailand ...alternative or survival?. Journal of Humanities and Social Sciences, 8(2), 123-136.

Hasuwannakij, S. (2017). The dilemma in health: a case study from the deep-south violent crisis of Thailand. Journal of Human Rights and Peace Studies, 3(1), 141-172.

Hertog, K. (2017). The intrinsic interlinkage between peacebuilding and mental health and psychosocial support: The international association for human values model of integrated psychosocial peacebuilding. Intervention, 15(3), 278 – 292.

Keawpimon, P., Srisuk, W., and Nayai, U. (2018). Lessons learned of religious leaders for the development of southern societies: a field trip study in multicultural societies. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(1), 72-82.

Kymlicka, W. (2007). Multicultural odysseys: Navigating the new international politics of diversity. New York: Oxford University Press.

Lertcharnrit, T. (2009). Article review: cultural rights in globalization. Damrong Journal of The Faculty of Archaeology, Silpakorn University, 8(2), 1116-121.

Matichon Online. (2022). The court sentenced Ai Petchthong to five years and four months without parole for insulting "Wannor" as the leader of the Southern insurgency. Retrieved 13 April 2022, from https://www.matichon.co.th/politics/news_3150380

MacQueen, G., Sata-Barbara, J., and Zwi, A.B. (2000). Conflict and health: peace building through health initiatives. BMJ, 321: 293-296.

Narkurairattana, P. and Arya, G. (2021). The monk and the imam: inter-religious comrades for peace. Journal of MCU Peace Studies, 9(2), 494-507.

Peace Survey Academic Network. (2019). The 5th public opinion survey on the peace process in the southern border provinces of Thailand. Pattani: CSCD.

Peace Survey Academic Network. (2021). The 6th public opinion survey on the peace process in the southern border provinces of Thailand. Pattani: CSCD.

Pitaktham, W., Pitaktham, C., Tehkasea, N., and Kuna, W. (2016). Peace process in multicultural society: a case study of krado administrative agency, Pattani Province. A paper presented in the 1st National Conference on ‘Strengthening Interdisciplinary Studies and Integrating Thai Culture into the steps to AC.’ Held by Ratchathani University. 29 July 2016.

Prachatai. (2022). In the second case, the Narathiwat Court ordered Ai Petchthong to be jailed for 2 years and 8 months without probation for defamation of "Wannor". Retrieved April 13, 2022, from https://prachatai.com/journal/2022/03/97844

Reuters. (2019). Gunmen kill two Buddhist monks in Thailand's troubled south. Retrieved April 13, 2022, from https://www.reuters.com/article/us-thailand-south-idUSKCN1PC26B

SiamRath. (2020). Open Research Report on Buddhist-Muslim Relation in Southern Thailand. Retrieved 12 April 2022, from https://siamrath.co.th/n/189931.

Satha-Anand, C. (2001). Health Metaphors and Critical Peace. Bangkok: Foundation for Democracy and Development Studies-FDDS.

Strategic Transformation Office. (n.d.). The National Strategy on Eco-Friendly Development and Growth. Retrieved April 12, 2022, from https://sto.go.th/en/about/policy/20-year-strategic-plan?page=3.

Sujidhammaraksa, R. (1990). Peace Education. In Peace Studies, pp.1-24. 2nd edition. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Press.

Suwannabubbha, P. et al (2016). Buddhism and Majority-Minority Coexistence in Thailand. Nakhon Pathom: Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.

Tepsing, P., Laeheem, K., and Azizskul, H. (2020). Conditions Enhancing the Role of Buddhist Monks and Islamic Religious Leaders to Strengthen the Relationship between Muslims and Buddhists in the Three Southern Border Provinces. Journal of Liberal Art, Burapha University, 28(2), 164-190.

Tepsing, P., Laeheem, K., and Azizskul, H. (2021). Imams and the Enhancement of the Relationship between Muslims and Buddhists in the Three Southern Border Provinces of Thailand. Journal of Liberal Arts MJU, 9(2), 202-223.

ThaiHealth. (2021). Holistic Health. Retrieved 10 February 2022, from https://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/1186/Chanapat%20Somboon/2128/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/38632/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20Holistic%20Health%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

The Momentum. (2018). The Ban of Hijab-Wearing at Pattani Kindergarten School: Some Thoughts Amid Sensitive Situation. Retrieved April 13, 2022, from https://themomentum.co/hijab-ban-in-pattani/.

The National Reconciliation Commission. (2009). Report of the National Reconciliation Commission (NRC): Overcoming Violence Through the Power of Reconciliation. Bangkok: n.p.

Tuansiri, E. and Koma, A. (2019). The Fragile Relationships between Buddhists and Muslims in Thai Society. Journal of Islamic Studies, 10(2), 14-26.

UNESCO. (2007). Fribourg Declaration on Cultural Rights. Accessed by https://www.equalrightstrust.org/content/fribourg-declaration-cultural-rights

UNESCO. (1969). Cultural Policy: a preliminary study [Studies and Documents on Cultural Policies]. Paris: Imprimerie Blanchard.

Vickery, J. (2018). Cultural Rights and Cultural Policy: identifying the cultural policy implications of culture as a human right. Journal of Law, Social Justice and Global Development, 22(2): 128-150.

Wongsawat, S. (2016). A Development of Aging People to Become Active Aging. Journal of Mental Health of Thailand, 24(3), 202-207.