ความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

สมาพร จันทร์ภูชงค์
สมิหรา จิตตลดากร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายกำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งหมด 27 คน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา


            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล โดยจะดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 2.1 ความสามารถในการจัดหารายได้ 2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารรายจ่าย 2.3 สถานะดุลการคลัง และ 2.4 สถานะการก่อหนี้และหนี้คงค้าง 3) แนวทางการสร้างความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 3.1 ด้านการประมาณการรายรับแนวทางในการวิเคราะห์หรือคาดคะเนงบประมาณ ควรจะมีการแยกรายการออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบระหว่างเวลาของแต่ละรายการด้วย 3.2 ด้านการประเมินรายจ่าย จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการใช้จ่ายต่าง ๆ และ 3.3 ด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ ควรมีการทบทวนข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนของการให้บริการ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของรายได้ที่จัดเก็บให้สูงขึ้น ควรมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมีการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Babbie, E. (2013). The Practice of Social Research. 13 edition. Wadsworth, Cengage Learning.
FÖlscher, Alta. (2007). Local fiscal discipline: Fiscal prudence, transparency, and accountability. In Local Budgeting. ed. by Anwar Shah, 79-104. Washington, D.C.: The World Bank.
Miller, Gerald J. and Hildreth, W. Bartley. (2007). Local debt management. In Local Public Financial Management, ed. By Anwar Shah, 109-155. Washington, D.C.: The World Bank.
Panuphong Anunchaipattana. (2009). Analyzing the Path to Success for Teachers with Disabilities: A Multiple Case Study. Bangkok : Chulalongkorn University.
Sakon Varunyawattana. (2008). Treasury management of local government organizations. Bangkok : Expertnet.
Shah, Anwar. (2007). Local Public Financial Management. Washington, D.C.: The World Bank.
Supang Chantawanit. (2000). Qualitative research methods. 9th edition. Bangkok : Press of Chulalongkorn University.
Supang Chantawanit. (2011b). Qualitative research methods. 19th edition. Bangkok : Dan Suttha Printing.