สภาพปัญหาการสู้คดีอาญาของพระสงฆ์ตามกระบวนการศาลยุติธรรมในสังคมไทย

Main Article Content

สุรพงษ์ สิทธิกรณ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรค การดำเนินคดีของพระสงฆ์ตามกระบวนการศาลยุติธรรมในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินคดีกับพระสงฆ์ให้ยึดหลักตามพระธรรมวินัยและหากต้องอาบัติปาราชิก จะต้องสึกจากการเป็นพระ เมื่อสึกแล้วควรใช้วิธีการดำเนินคดีเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป แต่ปัจจุบันการออก พรบ.สงฆ์ ฉบับพ.ศ. 2561 ได้ใช้หมวด 3-4 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ ตีความว่าพระสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่ทางการปกครองตามโครงสร้างเมื่อกระทำผิดพระวินัยต้องอาบัติ ต้องนำขึ้นสู่ศาลอาญาทุจริต และต้องสึกโดยทันที ตามมาตรา 29 และ 30 ที่มีวิธีการพิจารณาความแบบระบบกล่าวหาที่มุ่งเอาผิดจำเลยและเปิดโอกาสให้จำเลยต่อสู้คดียาก ศาลจะรับฟังพยานเอกสารภาครัฐมากกว่าประชาชนหรือฝ่ายจำเลยทำให้พระสงฆ์ที่ถูกกล่าวหามีโอกาสสู้คดีให้ชนะได้น้อย จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังกล่าวเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้แสดงความบริสุทธิ์โดยยึดตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Akin Rapeepatana. (2013). Literal justice: fairness according to reality. Academic articles. 26(1), 2-3.

Kachorn, D. (2015). A study of the process and procedures for the suspension of the rector in Theravada Buddhism. Bangkok: Dissertation Mahamakut Rajawittayalai College.

Kumsonta, K. (2015). A Model of Dispute Resolution of Thai Sangha by Buddhist Peaceful Means . Bangkok: Dissertation Mahamakut Rajawittayalai College.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitaka Mahachulalongkornrajavidyana edition. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing House.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (2009). Thai commentary The Mahachulalongkornrajavidyalaya University edition. Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing House.

Mahamakut University. (1991). The Tripitaka with commentary on translation of 91 copies. Bangkok: Mahamakut Buddhist College Printing House.

Phra Mahanat Stivapulo and Khanthong Watthanapradit. (2019). A Study and Analysis of Peaceful Culture of the Karen Pow People. Research articles. 7, 2-3.

Phra Phrom Kunaporn (Por Por Payutto). (2008). Buddhist Dictionary Vocabulary version. (11th edition). Bangkok: SR Printing Mass Products.

Phra Thammakittiwong (Thong Di Suratechot). (2008). Kam Wat. (3rd edition). Bangkok: Thammasapa.

Phra Tannuwat Hasdorn, Assoc. Prof. Dr. Sanya Kenaphum and Assoc. Prof. Dr. Phakdee Phosing. (2018). Strategies for disseminating religion to a society of higher wisdom. Journal of Research and Development Institute 5(2). 2-3.

Phra Weerachat Theerasittho (Pengcham) and Phra mahamit Thitpanyo. (2019). Life of Thai monks in today's society. Dharmatat academic journal. 19(3), 2-3.

Pra Meteethummaphorn (Prayon Tummajitto).(1998). The administration of the Sangha. Bangkok : Mahamakut Rajawittayalai Printing House.

Prarachrattanakavee. (1980). Description of the The Sangha Supreme Council of Thailand version 11 (1978) On the insights. Bangkok : Mahamakut Rajawittayalai Printing House.

Preecha, C. (1995). Political thoughts in Tripitaka.(1stedition2). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Ratthakornkarn Disathaamnarj, Poonsuk Masrungson andKanthong Wattanapradith. ().An Analysis of the Usage of Songs for Enhancing Peace in Thai Society According to Buddhist Peaceful Means. Journal of MCU Peace Studies Special Issue. 5, 2-3.

Rujira, B. (2018). Criminal case for renunciation. Bangkok: Front Line Publisher.

Somchai, B and Others. (2018). Problems of renunciation of monks According to the Sangha Act, 1962, a case study of the exercise of discretion of government officials in the judicial process. Journal of Humanities and Social Sciences, Royal Thai Air Force Academy. Year 6 December 2018 National Buddhism Office. (2011). A Guide to the Sangha Administrator. Bangkok: Printing House, National Buddhism Office.

Textbook Division. (1987). Discipline diagnosis. Bangkok: Mahamakut Rajawittayalai Printing House.

Thanatchakorn Kiratithian. (2007). A Study of Verbal Use for Creativity in Theravada Buddhism. Master's Degree Program Thesis (Buddhism). graduate school Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

The Sangha Supreme Council of Thailand . (2018). The Saṅgha Act B.E.2561 ( version 4). Bangkok : MCU Press.

Somchai Boonkongmak and Phuphanat Rattanachai. (2018). Problems of the renunciation of monks under the Sangha Act of 1962: a case study on the exercise of discretion by government officials in the judicial process. Journal of the Humanities and Social Sciences. 6, 2-3.

Wanida Khamkhiao. (2019). Buddhist Pilgrimage Tourism in Chaiya SuratThani city. Srinakharinwirot Research and Development Journal. 11(21). 2-3.