หมู่บ้านช่อสะอาด: รูปแบบและกระบวนการสร้างประชาคมแห่งความสุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา

Main Article Content

สุกัญญาณัฐ อบสิณ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการเสริมสร้างสังคมสุจริตในชุมชนและหมู่บ้าน      2) วิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างความสุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนและหมู่บ้าน และ
3) สังเคราะห์รูปแบบและกระบวนการสร้างประชาคมแห่งความสุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนและหมู่บ้าน การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจจาก 373 กลุ่มตัวอย่าง และการวิจัยคุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 17 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อหาข้อสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 รูป/คน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างสังคมสุจริตในชุมชนและหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการเสริมสร้างสังคมสุจริตในชุมชนและหมู่บ้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกายสุจริต ( = 3.88) ด้านมโนสุจริต ( =3.85) และด้านวจีสุจริต ( =3.81) 2) กระบวนการเสริมสร้างความสุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนและหมู่บ้านเกิดขึ้นจากการเทศนา การดำเนินตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5 การขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) บนพื้นฐานของการมีภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการดำเนินชีวิต วิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การยึดถือหลักบวร ความเป็นพุทธศาสนิกชน 3) รูปแบบและกระบวนการสร้างประชาคมแห่งความสุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนและหมู่บ้าน ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนโดยการสืบสานและสืบทอด การขัดเกลากล่อมเกลา การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การอบรมสั่งสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประพฤติปฏิบัติ และการฝึกพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Angkool Somkane, (1992) Local Wisdom and Natural Environment Man, Bangkok, Kurursapa Press

( Dr. Juri Vichitvatakarn, Dr, Jirawan Pakdibut, Dr, Kanokkarn Anukansai and Dr. Trivit Assawasirisilp, 2014), Corruption Image Indicators in the year 2014 C.E., Thailand Transparency Foundation, National Institute of Development Administration, NIDA

Office of the National Counter Corruption Commission, ONCC,(2014) Audit and Annual Duty Performance, 2014 C.E., (Monitor and Evaluation Group, Office of Policy and Strategy, Office of the National Counter Corruption Commission,

Narunan Suriyamanee,(2006) Ethical Virtue Affecting the District Administrative Organization Administration, Research Report (Mahidol University, Center for Moral Ethics Land Power Promotion and Development, Office of Body of Knowledge Management and Development (Public Organization)

Piyamas Tapmongkol,(2012) Good Governanace Creation by Good Governance Tools, Research Article, Ubolrajathani University.