รูปแบบการดำเนินชีวิต และความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง

Main Article Content

วิสุทธิณี ธานีรัตน์
วรางคณา ตันฑสันติสกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง 2) เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุโดยจำแนกตามข้อมูลประชากร และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบในการดำเนินชีวิตและความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน
ใน 10 อำเภอ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่มีบทบาทสำคัญ จำนวน 32 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง และการวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดตรังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.86, S.D.= .573) ส่วนค่าเฉลี่ยระดับความต้องการสวัสดิการสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.21, S.D.= .612) โดยความต้องการด้านบริการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านการทํางานและการมีรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา และ ด้านนันทนาการตามลำดับ 2) ผลของการเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคม พบว่า เมื่อจำแนกตามพื้นที่ในและนอกเขตเทศบาล การนับถือศาสนา และอายุที่ต่างกัน ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในจังหวัดตรังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านนันทนาการแตกต่างกันมากที่สุด 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง พบว่า ความสัมพันธ์โดยรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .487, p =.000) ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Al-Dhafiri, & Abdulwahab, M. (2014). The Role of social work services in improving the living
standards of the elderly in Kuwait an empirical study. Education, 135(2), 177-196.
Anil Kumar Goswami, S. Ramadass, Mani Kalaivani, Baridalyne Nongkynrih, Shashi Kant, &
Sanjeev Kumar Gupta. (2019). Awareness and utilization of social welfare schemes
by elderly persons residing in an urban resettlement colony of Delhi. Journal of
Family Medicine and Primary Care, 8(3), 960–965.
Boukeaw, P. & Teungfung, R. (2016). Health care and health status of Thai aging. Journal of
the Association of Researchers. 21(2), 94-109.
Bureau of Elderly Health, Ministry of Public Health. (2020). ADL and TAI Assessment Table.
Retrieved December 11, 2020, from http://eh.anamai.moph.go.th.
Bureau of Promotion and Protection of the Elderly, Ministry of Social Development and
Human Security. (2017). Situation of the elderly in Thailand. Retrieved December
11, 2020, from www.oppo.opp.go.th.
Chantacharee, C. & Leklersindhu, S.&Saranrom, D. (2017). Social Welfare Needs of the
Elderly in Bang Bua Thong Subdistrict Administration Organization, Bang Bua Thong,
Nonthaburi. Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat
University, 6(2), 121-139.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
(2020). How to stay happy in old age. Retrieved December 11, 2020, from
https://med.mahidol.ac.th.
Department of Local Administration, Ministry of Interior. (2018). The Act establishes
distribution plans and procedures powers given to local government organizations in
1999. Retrieved August 5, 2020, from http://www.dla.go.th.
Department of Social Development and Welfare, Ministry of Social Development and Human
Security. (2018). The Elderly Act 2003 (Amendment B.E. 2553). Retrieved August 5,
2020, from http://www.dop.go.th.
Giltay, E. J., Geleijnse, J. M., Zitmana, F. G., Buijsseb, B., & Kromhoutb, D. (2017). Lifestyle and
dietary correlates of dispositional optimism in men: The Zutphen Elderly Study.
Journal of Psychosomatic Research, 63(5), 483-490.
Hong, H., J. & Xu., Xiang, Z. (2020). The role of housing wealth, financial wealth, and social
welfare in elderlyhouseholds' consumption behaviors in China. Elsevier, 96(2020),
1-10. doi: org/10.1016/j.cities.2019.102437.
Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2019). Birth rate in Thailand
2018. Retrieved May 16, 2020, from http://www.ipsr.mahidol.ac.th.
Jacqueline L. Angel. (2013). Devolution and the Social Welfare of Elderly Immigrants: Who
Will Bear the Burden? PAR Public Administration Review, 63(1), 79-89.
Jaturat, W. (2017). The guidelines of social welfare services for the elderly needs in Donsak
Municipality, Donsak District, Suratthani Province. Journal of Humanities and Social
Sciences, 9(2), 295-318.
Jutno, S.& Kanewan, P. (2013). The social welfare needs of elderly in Huaikhan Subdistrict
Administrative Organization, Huaithalaeng district, Nakhonratchasima Province.
Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 105-119
Kongkapan, K. (2016). Media exposure that affects the lifestyle of elderly in Phuket. Journal
of Far Eastern University, 10(4), 113-126.
Kyoko, Sudo., Jun, Kobayashi., Shinichiro, Noda., Yoshiharu, Fukuda., & Kenzo, Takahashi.
(2018). Japan's healthcare policy for the elderly through the concepts of self-help
(Ji-jo), mutual aid (Go-jo), social solidarity care (Kyo-jo), and governmental care (Ko-
jo). BioScience Trends. 12(1), 7-11. doi: 10.5582/bst.2017.01271.
Leon, A. S., ,Judith, S., McCallum, J. & Friedlander, Y. (2016). Lifestyle factors and risk
of dementia: Dubbo. Study of the elderly. 184(2), 68-70.
Lisette C. P., M. G. de Groot, Marieke W. Verheijden, Stefaan de Henauw, Marianne Schroll, &
Wija A. van Staveren. (2014). Lifestyle, Nutritional Status, Health, and Mortality in
Elderly People Across Europe: A Review of the Longitudinal Results of the SENECA
Study. The Journals of Gerontology: Series A. 59(12), 1277-1284.
Meeyen, S. & Runpo, P. (2017). Living with happinee of the elderly in Suan Luang Rachinee
(Park) Huahin, Proceedings of the Conference on Rajamangala University of
Technology (pp.1123-1129). Nakhon Pathom : Rajamangala University of Technology
Rattanakosin.
National Statistical Office. (2019). Annual population of the elderly in the southern
Andaman region 2019 classified by province and gender. Retrieved May 14, 2020,
from http://www.nso.go.th.
________. (2019). The population of Thailand in the year 2019 classified by age. Retrieved
May 14, 2020, from http://www.nso.go.th.
Panichayachiwa, W. (2020). Social welfare needs of elderly in Laemchabang municipality,
Sriracha district, Chonburi Province (Master’s Thesis). Burapa University. Chonburi.
Phramaha Paisit Aphijano (Jato)& Apaipak, P. (2018). Social welfare preparation for aging
people in BangKrateuk Subdistrict Municipality, Sam Phran District, Nakhon Pathom
Province, Chandrakasem Rajabhat University Journal, 15(1), 87-99.
Pilun, K. (2018). Models of welfare for the elderly a case study of Nongkungsri Municipality,
Nongkungsri district, Kalasin Oroveince. Journal of Politics and Governance, 8(3), 98-
109.
Putrit, S.&Kanewan, P.& Wichairum, S. (2019). Social welfare needs of the elderly in the
areas of Ban Yang Sub-district Administrative Organization, Maung District, Buriram
Province. Interdisciplinary Management Journal, 3(1), 81-88.
Sangsai, Y. & Pisaipan, S. & Lohapaiboonkul, N and Junchom, K. (2018). Social welfare needs
of the elderly in Ubonratchatani municipality. Nakhon Phanom University Journal,
25(3), 78-86.
Subma, N. & Sakdivorapong, C. (2014). Lifestyle Patterns of Long - Lived Elderly in Donkha
Community ThaTako District, NakhonSawan Province. Journal of Social Sciences
and Humanities, 40(2), 108-120.
Sukasukont, P. (2019). Lifestyle of elderly people in Bangphli district, Samutprakan
Province (Research report). Samutprakan : Dhonburi Rajabhat University.
Tanan, S.& Chalermwat, P. (2018). Elderly welfare and needs: A case study of the elderly in
Kudchap District, Udon Thani Province. Retrieved May 14, 2020,
from http://58.181.147.25/ojsjournal/index.php/miniconference/article/view/1478
Trang Provincial Statistical Office. (2019). The number of elderly population in Trang
Province during 2017-2019 classified by area. Retrieved May 14, 2020,
from http://trang.nso.go.th.
Trydegård, Gun‐Britt., & Thorslund, Mats. (2013). Inequality in the welfare state? Local
variation in care of the elderly – the case of Sweden. International Journal of
Social Welfare, 10(3), 174-184.
Verhagen, I. (2015). Community health workers : Bridging the gap between health needs of
immigrant elderly and health- and welfare services in the Netherlands (Doctoral
dissertation). Retrieved from https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/310482.
Yang., H., Ahn,, & M.J. Kim. (2014). Health care needs of elderly in a rural community in
Korea, Public Health Nursing, 21(2), 153–161.