การพัฒนาการดำเนินชีวิตคู่เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธี

Main Article Content

ชูจิต พันธุมจินดา
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สภาพปัญหา สาเหตุ และบริบทชีวิตคู่ในสังคมไทย 2) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการดำเนินชีวิตคู่เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาการดำเนินชีวิตคู่เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธี งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสนทนากลุมย่อย ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนักวิชาการด้านจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จำนวน 11 คน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทของปัญหาชีวิตคู่ในสังคมไทย มีปัญหาวิกฤติอยู่กับขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน ปัญหาความแตกต่างด้านลักษณะนิสัย ทัศนคติและค่านิยม การสื่อสาร หรือสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านความเป็นเอกภาพในครอบครัว และด้านทัศนคติ


2) รูปแบบการพัฒนาการดำเนินชีวิตคู่โดยพุทธสันติวิธี เป็นการนำหลักฆราวาสธรรม 4 เป็นแกนหลักมาเป็นหลักปฏิบัติในการใช้ชีวิตคู่ พื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์ ได้แก่ (1) สัจจะ ความไว้เนื้อเชื่อใจ
(2) ทมะ การอยู่ร่วมกัน การข่มใจไม่แสดงอาการที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เลวร้าย (3) ขันติ เผชิญหน้ากับความยากลำบาก ปัญหาและอุปสรรค และ (4) จาคะ คู่ชีวิตต้องรู้จักที่จะยอมเสีย และยอมสละ 3) การดำเนินชีวิตคู่เปรียบได้กับเสาของบ้าน รูปแบบของเสา 4 เสา คือ เสาที่ 1 เข้าใจ จากกระบวนการสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความจริงใจ เสาที่ 2 ใส่ใจ จากกระบวนการความสัมพันธ์ปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ในการใช้ชีวิตคู่ เสาที่ 3 ไว้วางใจ กระบวนการพิสูจน์ชีวิตครอบครัว และ เสาที่ 4 ข่มใจ กระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ชีวิตคู่ต้องมีฆราสธรรมเป็นรากฐาน ในการพัฒนาให้เป็นครอบครัวเข้มแข็งและ
สันติสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Women's Affairs and Family Development. (2016). Family Institution Development Policy and Strategy 2017-2021. Bangkok: Ministry of Social Develop ment and Human Security.

Department of Women's Affairs and Family Development. (2021) The results of the annual family strength situation survey 2020.Retrieved December 15, 2021. from https:// opendata.nesdc.go.th/dataset/family

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). (2021). Situation of the Thai Elderly 2020. Nakhon Pathom: Printery.

Phramaha Noppasin Kemadhammo. (2020). An application of Buddhist teachings for living a household life as appeared in Atthakathã Dhammapada in the present society. Journal of MCU Nakhondhat. 7(4): 71-82.

Pongket, P. et al.. (2020). Model of Desirable Householding Accordance with Buddhist Principles in Ubon Rajthani Province. Journal of Modern Learning Development. 5(3): 124-136.

Prasanchum, P. & Tongpun,S.. (2020). Gharàvàsa-dhamma and Lifestyle of Health. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus. 7(4): 84-100.

Punyasavatsut, A.. (2020). Determinants of Marriage. Journal f HRintelligence. 15(1): 57-76.

Sintabsan, P. et al.. (2018), Buddhist College. Buddhist Ethics : The Concepts and Principles to Strengthen of Strong Family and Social Thailand in the 21Sst Century. Report. Mahachulalongkornrajavidyalaya University: Buddhachinaraj Buddhist College.

Somdet Phra Buddhaghoosacharya (P.A.Payutto). (1978). Life Constitution: Buddhist Ethics for a Good Life. Retrieved December 15, 2021. from https://www.watnyanaves.net/ uploads/ File/books/pdf/a_constitu tion_for_living_thai-eng.pdf

Somdet Phra Buddhaghoosacharya (P.A.Payutto). (1998). Life's double trees. Retrieved Decem ber 15, 2021. from https://www watnyanaves.net/th/book-content-index/ 159

Sopajorn, W. et al.. (2020). Opportunities for strengthening of the family during the outbreak of the Covid-19 Virus. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University. 8(2): 162-181.

Suwanatat, P. (2021). Discloses marriage and divorce statistics from the COVID-19 pandemic, no issue with not having a married life, however, we must first exercise patience with one another. Retrieved December 15, 2021. from https://brandinside.asia/ married-and-divorce-stat-during-covid-19/

Thairath. (2021). You have the option of a solution for your marital life, a happy love, or the termination of the divorce certificate. Retrieved December 15, 2021. from https://www.thairath.co.th/ lifestyle/life/2031389

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>