นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะ ด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

สุพัฒพงษ์ แย้มอิ่ม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อถอดประสบการณ์การบริหารนโยบายสาธารณะด้วยทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เพื่อสรุปองค์ความรู้การใช้ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะ ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 10 คน


ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียงมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไปในพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีการนำทุนทางวัฒนธรรมไปทำโครงการต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาในลักษณะที่ดีขึ้น ได้แก่ ลักษณะของวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน ทรัพยากร ความเชื่อความศรัทธา ศาสนา รวมถึงการสัมผัสได้ถึงความเป็นสุนทรียภาพ ได้แก่ 1.การบริหารนโยบายสาธารณะด้วยทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลพุมเรียง พบว่า สามารถเป็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของชุมชนเป็นตัวบ่งบอกถึงปัญหาสภาพทางสังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารที่รับรู้เพียงบางส่วน เพราะเนื่องจากกลุ่มคนในชุมชนยังมีความล้าหลังทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาชุมชน 2. องค์ความรู้การใช้ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะ พบว่า 1.การสร้างความร่วมมือของชุมชนในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาร่วมกันแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ 2.การออกแบบพื้นที่ในการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการพัฒนาในการนำทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 3. เสนอแนวคิดความคิดต่อการจัดการทางการเมืองทั้งนี้ยังเป็นผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายสาธารณะหรือต่อการเลือกผู้นำที่มาพัฒนา 4.ต้องมีกระบวนการแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อความเลื่อมล้ำ ได้แก่ ด้านการมีเสรีภาพในการปกครองตนเอง ตระหนักในอำนาจอธิปไตยของตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองและต้องตระหนักได้ว่าการทำหน้าที่ของตนอย่างตื่นตัว รู้เท่าทัน และใช้ปัญญาเพื่อการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและการเมืองระบบตัวแทน จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำมาจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลายมุมมอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Reference
Bentham, Jeremy. (1789). Principles of Morals and Legislation.
Bourdieu, P. (1986). The form of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory
and research for the sociology of education. (1sted.). New York: Greenwood Press.
Cochran, Charles L. & Malone, Eloise F. (2005). Public Policy: Perspective and
Choices. (3rd ed.). London: Lynne Rienner.
Throsby,D. (2001). Economy and Culture. Cambridge: The Press Syndicate of the University
of Cambridge.
Foundation of Thai Cultural’s Encyclopedia. (1999). Encyclopedia of Thai Culture in
South volume 11. Bangkok: Siam Press Management Limited Company.
Kuaduang, J. (2005). Conservation of Phumreang Old Urban Community,
Suratthani Province. (Research Report). Degree of Master of Urban and Regional
Planning Program in Community Planning Department of Urban and Regional Planning Faculty of Architecture. Bangkok: Chulalongkorn University.
Kraft, Michael E. & Furlong, Scott R. (2004). Public Policy: Politics, Analysis, and
Alternatives. Washington, D.C.: CQ Press.
Lasswell, H. D. & Kaplan, A. (1970). Power and Society. New Haven: Yale University
Press.
Nongnuchanatee, P. (2016). Research report on woven product packaging design. (Research
report). Chiang Mai: Rajamangala University of Technology Lanna Payap Region.
Osborne, S. P, & Brown, K. (2005). Managing change and innovation in public service
organizations. New York: Routledge.
Patmasiriwat, D. (2004). A survey of the status of knowledge and the development
of cultural capital and local knowledge to human resource development:
Progress report of the first study. (Research report). Phitsanulok: Faculty of
Management and Information Science, Naresuan University.
Piyaphong, B. (2015). Building cooperation in local management: exploring practices in the
Northeast. Bangkok: (Research Fund Office).
Woranat, P. (2017). Senior School Perspectives according to the local community context in
Surin. (Master’s Thesis). Boromarajonani College of Nursing Surin. Surin.