รูปแบบการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย กับความมั่นคงของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

สายจิตร ชัยชนะ
วิจิตรา ศรีสอน
สัณฐาน ชยนนท์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการค้าชายแดนไทยกับปัญหาการคัาชายแดน ไทย-กัมพูชาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทยกับความมั่นคงของชาติ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว และ 3) เพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทยกับความมั่นคงของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 20 คน และการสนทนากลุ่ม 20 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบข้อมูลโดยเทคนิคสามเส้า ด้านคน เวลา และสถานที่
มีผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา


            ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทการค้าชายแดนไทยกับปัญหาการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสินค้าไทย สร้างแรงกระตุ้นให้นักลงทุน ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นและสร้างการกระจายรายได้ 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทยกับความมั่นคงของชาติ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปัญหาที่พบ ได้แก่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ขาดการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3) รูปแบบการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทยกับความมั่นคงของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ใช้รูปแบบ CBSคือ 1. C = Complement การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ 2. B = Business climate สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่ดึงดูดการลงทุนจากภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ และ 3. S = Sector strategies มุ่งเน้นอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคในการเสริมสร้างทักษะแรงงาน ใช้การบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้ง 2 ประเทศ รูปแบบ CBS ในการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทยกับความมั่นคงของชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ช่วยลดอุปสรรค และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยอาศัยบรรยากาศทางธุรกิจเพื่อดึงดูดการลงทุน
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adul Chotinisakorn. (2017). Penetrate border trade strategies, creating opportunities for Thai SMEs to conquer the Cambodian market. Seminar of the Department of International Trade on December 7, 2017 at Indochina Hotels Sakaew Province.
Bandit Permboon, Painters Phongam and Kitirat Sihaband. (2019). Form to promote border trade between Thailand and Cambodia at Chong Sa-ngam area. Sisaket Province Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University, Year 21, Issue 2, July-December, Pages 27-44.Jutatip Klaithubthim. (2012). ASEAN Economic Community with Thailand. Bangkok: Printing House. Agricultural Cooperative Assembly of Thailand.
Chatiros Sammawattana. (2014). Handicap of Thai border trade: border special economic zone. Bangkok: Office of Trade and Investment Cooperation.
Kitti Suthisamphan. (2017). Development of border trade to support the special economic zones of Thailand. Bangkok: National Defense College.
Marie-Agnès Jouanjean, Dirk Willem te Velde, Neil Balchin, Linda Calabrese and Alberto Lemma. (2016). Regional infrastructure for trade facilitation Impact on growth and poverty reduction. London: Overseas Development Institute.
Mathurada Samaikul. (2014). Guidelines for Border Trade Economic Development A case study on the Thai-Cambodia border friendship market. Journal of Academic Resources Prince of Songkla University, Year 25, Issue 1, January - April 2014, page 22.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: Sage.
Office of the National Economic and Social Development Board. (2013). Border trade with the ASEAN community. Office of the National Economic and Social Development Board: Bangkok.
Phanarat Pridaporn. (2013). Special article on national security. Department of International Public Relations. Online. Retrieved 25 June 2019, source http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3166&filename=index.
Rewadee Kaewmanee. (2013). Bright border trade prospects. Opportunities for industrial sectors under the Thai baht era fluctuate. Macro Industry Policy Office. Online. Retrieved 17 July 2019, source http://www.oie.go.th/sites/default / files / attachments / article / trendbordertrade-june2556.pdf.
Saran Ratanasithi and Pensri Jaroenwanit. (2012). Barriers to Border Trade along the Southern Economic Corridor: A Case of Thai-Cambodia Trade on the Border of Sakaew Province. GMSARN International Journal, 6, pp. 121 – 134.
Wimon Pankhong. (2014). Opportunities for Thai border trade. International Institute for Trade and Development. Post Today Newspaper Section: Business-Markets / ASEAN Community, Year 12 Issue No. 4341.