แนวทางพัฒนาเกณฑ์การประกวดวงโปงลาง

Main Article Content

บุลากร สมไสย
กฤษกร อ่อนละมุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประกวดวงโปงลาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดวงโปงลาง คณะกรรมการจัดการประกวดวงโปงลาง ผู้ทำวงโปงลางเข้าประกวด โดยมีขอบเขตคือเวทีการประกวดวงโปงลาง ที่สำคัญและมีผู้นิยมส่งวงโปงลางเข้าประกวดเป็นจำนวนมากได้แก่
1. การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย 2. การประกวดวงโปงลางฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ และ 3. การประกวดวงโปงลางในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมรวมข้อมูลได้แก่ แบบสำรวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในแต่ละปรากฏการณ์ และทำการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยตีความสร้างข้อสรุปจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น ซึ่งประกอบด้วย ปรากฏการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ โดยผู้วิจัยทำการตรวจสอบตีความสรุปย่อยยืนยันแน่ชัดในแต่ละเหตุการณ์ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปใหญ่ที่เป็นความมุ่งหมายของการวิจัย


            ผลการวิจัยพบว่า กติกาการประกวดด้านเวลาการประกวด ควรมีการแยกเวลาในการตั้งเครื่อง เวลาในการแสดง และเวลาในการเก็บเครื่องดนตรี ออกจากกันอย่างชัดเจน และจะต้องกำหนดลายเพลงที่แต่งขึ้นใหม่โดยยังไม่เคยเผยแพร่จากที่ใดมาก่อน และต้องมีการกำหนดลายพื้นบ้านแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ด้านเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน ให้มีการตัดสินโดยการจัดลำดับ โดยใช้หลักการเกี่ยวกับค่าความถี่ พร้อมให้เหตุผลว่าได้ลำดับต่าง ๆ เพราะเหตุใด และผู้ที่จะมาเป็นกรรมการการตัดสินการประกวดวงโปงลาง จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Laothong, N . 2012.A study and improving on criteria of appraising thai classical music ensemble contest. Doctoral in Cultural cience Thesis : Mahasarakham University.
Metasupaswath, W. 2013. History, development, and performance pattern of ponglang ensemble, Kalasin College of Dramatic Arts, Kalasin Province. Master of Music and Dance Studies Thesis : Naresuan University.
Palasak, B. 1999. Succession process of Pong-Lang in Kalasin province. Master of Cultural Studies Thesis : Mahidol University.
Piewrat, V. 2015. Pong-Lang Ensemble : Creation andDevelopment of Indigenous Performing Art Standards. Doctoral in Cultural cience Thesis : Mahasarakham University.
Pongphit, S. 1996. return to roots. Bankok : Tuenwan.
Prommapun, B. 2007. Monitoring and evaluating project performance according to the quality development plan Life of informal workers in the service sector: rubbish digging and related labor, Education journal STOU. 1(2) : 40 ; May.
Sotesiao, S. 2011. Process of Transmission and Development of Isan Folk Music Ensemble in Secondary Schools in Khon Kaen Province.Thesis Master of Music Thesis : Mahasarakham University.
Sujiva, S. 2008. Development of a performance appraisal system for government teachers. KKU Research Journal (Graduate Studies) 8(4) : 77.
Thongthip, S. 2015. Development Approach to the Success of The Secondary level Ponglang Band in the Northeastern. Master of Music Thesis : Mahasarakham University.
Vongvanich, S. 2001. Classroom Action Research. Bankok : Agsornthai