นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในบริบทพระพุทธศาสนา

Main Article Content

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
กรรณิการ์ ขาวเงิน
อรชร ไกรจักร์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 2. พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา และ 3. ประชาสัมพันธ์และประเมินผลนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จำนวน 23 คน และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน 5 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน


ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง รวม 27 สถานที่ มีองค์ประกอบทางพระพุทธศาสนา 5 ด้าน คือ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนธรรม แบ่งเป็น 3 เส้นทาง คือ (1) เส้นทางสายพระบรมสารีริกธาตุจักรวาลวิทยา (2) เส้นทางสายมหาสติปัฏฐาน และ (3) เส้นทางสายอริยสัจ 4 ทางแห่งความดับทุกข์ 2. การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา จัดทำสื่อการเรียนรู้เป็น 2 รูปแบบ คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวิดีโอคลิป และจัดทำช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องยูทูป และแอพพลิเคชั่น และ 3. ประชาสัมพันธ์และประเมินผลนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม (1) ด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ด้านวิดีโอคลิป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด และ (3) ด้านแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ASEAN NOTES. (2014). HISTORIC CITY OF AYUTTHAYA. Retrieved 22 July, 2021, from https://aseannotes.blogspot.com/2014/07/2_5059.html

ASEAN NOTES. (2014). HISTORIC TOWN OF SUKHOTHAI AND ASSOCIATED HISTORIC TOWNS. Retrieved 22 July, 2021, from https://aseannotes.blogspot.com/2014/07/3_21.html

C. D. Huang et al. (2017). “Smart Tourism Technologies in Travel Planning: The Role of Exploration and Exploitation”, Information & Management, vol. 54, no. 6, pp. 757–770.

Foreign Affairs Division. (2013). World Heritage. Retrieved August 15, 2021, from https://www.m-culture.go.th/international/ewt_news.php?nid=121&filename=index

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU press.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (2017). Commentaries: Thai version. Bangkok: MCU press.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2021). Retrieved 30 July, 2021, from https://www.onep.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9 %88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81/

Owaied, H. H., Farhan, H. A., Al-Hawamdeh, N., & Al-Okialy, N. (2011). A model for intelligent tourism guide system. Journal of Applied Sciences, 11(2), 342-347.

UNESCO. (2021). World Heritage List. Retrieved August 3, 2021, from https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaT

UNESCO. (2021). World Cultural Heritage list. Retrieved August 3, 2021, from https://whc.unesco.org/en/list/574/

UNESCO. (2021). Historic City of Ayutthaya. Retrieved August 3, 2021, from https://whc.unesco.org/en/list/576/

UNESCO. (2021). World Heritage Properties in Thailand. Retrieved August 3, 2021, from http://whc.unesco.org/en/statesparties/th

UNESCO. (2021). World Heritage List. Retrieved August 3, 2021, from http://whc.unesco.org/en/list/

World Cultural Heritage Voices. World Cultural Heritage list. Retrieved August 15, 2021, from http://worldculturalheritagevoices.org/world-cultural-heritage-list/

WORLD ECONOMIC FORUM. (2019). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Retrieved 22 August, 2021, from https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/ranking/

Most read articles by the same author(s)