เงื่อนไขความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน กรณีศึกษา: บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีและชุมชนบางรัก-ชุมชนบ้านสะพานช้าง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Main Article Content

ครรชิต เชื้อขำ
สรัญญา โยะหมาด
ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง

บทคัดย่อ

การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต แต่กลับส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน การจัดการที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสันติและยั่งยืน บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชน และเงื่อนไขความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง กับ ชุมชนบางรัก-ชุมชนบ้านสะพานช้าง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นการวิจัยแบบผสม คำนวณกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณได้ขนาดกลุ่มตัว 330 ตัวอย่าง คัดเลือกโดยใช้สัดส่วนชั้นภูมิและสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากตัวแทนครัวเรือน ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ คัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจง 4 กลุ่ม รวม 33 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารบริษัท 4 คน 2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  4 คน 3) ผู้นำชุมชน 5 คน และ 4) ประชาชน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจมีต่อบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) โดยมีระดับความพึงพอใจสูงสุดด้านการส่งเสริมการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.88) และรองลงมาคือด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.84)


            ผลการวิจัยพบ 6 เงื่อนไขความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของบริษัทกับชุมชน ประกอบด้วย การวางแผนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การดำเนินนโยบายด้านสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การสร้างเครือข่ายทางสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรเพิ่มการรับรู้ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการช่วยเหลือไปยังชุมชนรอบนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจบริบทของการจัดการองค์กรในวงกว้าง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ariyaworanant, C., Samart, P., Jirakraisiri, P. & Kanjanapokin, K. (2020). Corporate Social Responsibility in Automotive Industrial in case of Toyota Motor Thailand Company Limited. Journal of Administrative and management, 8(1), 14-24.

Arsa, R., Detboon, P. & Dokkulab, N. (2018). Mental Health Situation Among People Living Around the Industrial Area in Nong Kar District, Saraburi Province. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 1(3), 135-142.

Bang Rak Subdistrict Administrative Organization. (2020). History and general condition information of Bang Rak Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Trang Province. Retrieved November, 20, 2020, from http://bangraktrang.go.th/ public/texteditor/data/index/menu/237

Boontote, C., Niyamangkoon, S. & Pairindra, B. (2015). The Effectiveness of Environmental Management of Nava Nakorn Industrial Estate in Pathumthani Province. Journal of industrial education, 14(1), 220-225.

Choopiban, M. (2009). Opportunity to Cultivate Environmental Governance Culture in Industrial Area by Communication Process and Community Sharing Activities. Journal of Environmental Management, 5(1), 39-60.

Department of Industrial Works. (2021). Cumulative statistics of the number of factories that are allowed to operate (Open for operation) according to the Factory Act 1992, classified by industry category at the end of 2020. Retrieved April 20, 2021, from https://www.diw.go.th/webdiw/static-fac/

Donwijit, N,. & Sripokangkul, S.(2021). The Movement of Civil Society Networks in Response to Violations of the Rights of Citizens by the State: Case Study of an Industrial Quarry Mining Concession in the Forest Area of Phra Phutthabat Noi-Khao Khamin Community, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. Journal of MCU Peace Studies, 9(5), 1901-1911.

Jaricksakulchai, J., Arsa, R. & Dokkulab, N. (2019). Effect of Industries On Quality of Life Among People in Nava Nakorn Industrial Estate, Pathum Thani Province. Journal of Humanities and Social Science Valaya Alongkorn,14(3), 262-271.

Ketthong, S. & Sutummasa, S. (2014). The Satisfaction of the Community Leaders to the Social Responsibility of Business Organizations in Map Ta Phut Municipality, Muang District, Rayong Province. Journal of Safety and Health, 7(25), 36-45.

Klurvudtikul, S. & Srithong, A. (2020). The Development Model of Network and Corporate Social Responsibility System of Thai Glass Manufactoring Industrial. Journal of MCU Social Development (JMSD), 5(1), 51-57.

Luangpaiboon, P., Koolrojanaput, S., Charoenwiriyakul, C. & Chancharoen, S. (2020). The Success in Sustainable Environmentally Friendly Products Management for Industrial Plants. Journal of the Association of Researchers, 25(1), 254-270.

Maskasem, S. & Pimoljinda, T. (2020). Environmental Management of Factories in Map Ta Phut Industrial Estate Problems Obstacles and Solutions. Baddhana Journal, 7(2), 198-208.

Noinach, K., Sornil, W. & Phoochinda, W. (2015). Stimulating Sustainable Development of Eco-Industrail Town: A Case Study of Bangchan Industrial Estate. Journal of industrial education, 14(2), 312-319.

Paopongchung, P., Boonyasopon, T. & Katsingha, W. (2014). Model Development of Corporate Social Responsibility with Communities Participation for Sustainable of Industrial Zone. The Journal of KMUTNB, 24(3), 644-656.

Pratumphithak, S. (2018). The Impact on the Community Caused by the MIE Project Developed Coastal Areas of the Eastern Region: the Case of Map Ta Phut Municipality in Muang Rayong. Pathumthani University Academic Journal, 10(2), 82-89.

Radsanmuang, P., Sirikunjanaporn, P., Sukprasert, S. & Rahannok, P. (2019). Community Synergy Application for Moving Forward Corporate Social and Environmental Responsibility of Factories in Tha Pra Sub-District, Muang District, Khon Kaen Province. Dhammathas Academic Journal, 19(3), 23-32.

Surakarn, A. & Arin, N. (2014). Mental Health Care: The Participation of the Community. Journal of Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology, 6(12), 176-184.

Tesapurana, T., & Charoenporn, C. (2021). Participation of Community to Corporate Social Responsibility of Small Industry. Journal of MCU Peace Studies, 9(5), 2039-2050.

Tisssamana, A. (2021). The Lesson Learnt for Peaceful Communities: Nakornsri Thammarat and Narathiwat Province. Journal of MCU Peace Studies, 9(6), 2347-2359.

Thanavaro, P. P. (2018). Culture for peaceful coexistence. MBU Education Journal : Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 6(2), 530-545.

Trang Municipality. (2020). Community Information in Trang Municipality. Retrieved November, 20, 2020, from https://www.trangcity.go.th/trangcity/index.php/2017-10-25-09-13-50/2017-10-25-09-15-52

Yothachan, P. (2019). Legal Measures to Promote Industrial Factory’s Participation in Natural Resources and Environment Conservation. Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University, 6(2), 357-380.