ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า ชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

กานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์
วิจิตรา ศรีสอน
สัณฐาน ชยนนท์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทยกับลาว 2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทยกับลาว และ 3) นำเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทยกับลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบกึ่งโครงสร้าง มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME และประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งสิ้น 20 คน และจัดกลุ่มสนทนา 10 คน วิเคราะห์แบบอุปนัย เป็นการตีความ สร้างข้อสรุปของข้อมูล ที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบข้อมูลโดยเทคนิคสามเส้า ด้านคน เวลา และสถานที่


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าชายแดนและเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด น้ำมันดีเซลเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงที่สุด สำหรับสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ประเทศไทยพึ่งพาลาวในด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ในระบบการค้าผ่านแดนเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 2) จุดแข็ง คือ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชายแดนติดกับไทย 17 เขต จุดอ่อน คือ ปัญหาการขนส่งมีต้นทุนสูง ขาดแรงงาน โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อต่อการค้า โอกาส คือ ลาวเป็นศูนย์กลางสินค้าไทยไปเวียดนาม จีน อุปสรรค คือ การขาดนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ และสินค้าปลอมแปลง 3) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทยกับลาว ใช้ยุทธศาสตร์ BETS ได้แก่ (1) การพัฒนาชายแดน (Border Development) (2) เศรษฐกิจ (Economy)  (3) การท่องเที่ยว (Tourism) และ (4) เงื่อนไขความสัมพันธ์ (Social Condition) ภายใต้ยุทธศาสตร์ BETS จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพความร่วมมือการค้าไทยและลาว บนพื้นฐานความสัมพันธ์ ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adul Chotinisakorn. (2018). Open treasure “Thai border”. Nonthaburi: Foreign trade. Ministry of Commerce.
Chayada Sirinukul. (2008). Trade promotion in neighboring markets (Lao PDR). Bangkok: Department of Export Promotion, Ministry of Commerce.
Chonticha Phatsiriworakun (2018). "Economic knowledge Follow the popular world " Ratthapirak 4 month journal, year 61, issue 1, January - April.
Khanobbhorn Wattanasukchai Sangvanich and Yootthana Chuppunnarat. (2018). Influences of culture from outside ASEAN: Values, lifestyle, and arts study in Thailand and Laos. Journal of Urban Culture Research, 17, pp. 90-102.
Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). Border trade with the ASEAN community. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.
Pensri Jaroenwanit and Saran Ratanasithi. (2011). Barriers to Border Trade along the Southern Economic Corridor: A Case of Thai-Cambodia Trade on the Border of Srakaew Province. GMSARN International Journal, 6, pp. 121 – 134.
Sontirat Sontichirawong. (2018). International Business Administration: Management Theory and Strategy. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Supawut Saichua. (2010). Debt is the foundation of the economic crisis. 2nd edition. Bangkok: Publisher of Chulalongkorn University.
The Thai Chamber of Commerce and the Federation of Thai Chamber of Commerce. (2011). Trade and Investment Handbook, Lao People's Democratic Republic. Bangkok: The Thai Chamber of Commerce and the Chamber of Commerce of Thailand.
Theparak Surifai and Lampang Manmart. (2018). Role of Border Trade in Community Economic Development A Case Study Nong Khai, Nakhon Phanom and Mukdahan provinces. Administrative Politics Journal, Volume 8, Issue 1, January-April, Pages 153-176.