การบูรณาการพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ

Main Article Content

พระราชสุตาภรณ์
พระมหาอุดร อุตฺตโร
พระครูสิริภูรินิทัศน์
ปฏิธรรม สำเนียง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ 2) เพื่อศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ และ 3) เพื่อบูรณาการพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ เป็นการวิจัยรูปแบบ Action Research เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวมจำนวน 17 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ จัดเวทีสัมมนา และสนทนากลุ่มย่อย แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัยพบว่า 1) พื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) กระบวนการเรียนการสอนวิถีพุทธ (2) กระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธ (3) เศรษฐศาสตร์วิถีพุทธ (4) การฝึกสติภาวนาวิถีพุทธ (5) วัฒนธรรม/มารยาทชาวพุทธ (6) นวัตกรรมเด่นประจำพื้นที่ และ (7) นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์วิถีพุทธ มาประกอบในการทำกิจกรรมอันเกิดจากการเรียนรู้วิถีพุทธ 4 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ (2) กิจกรรมนวัตกรรมวิถีพุทธพอเพียง (3) กิจกรรมนวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ (4) กิจกรรมเดินด้วยเท้า ก้าวไปในบุญ 2) นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หลักไตรสิกขาควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทัศนคติ ทักษะ จึงนำไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทั้งเป็นเครื่องมือขัดเกลาอุปนิสัย จิตใจ ให้เป็นผู้ กตัญญูรู้คุณ และมีเมตตาธรรม 3) การบูรณาการพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ เป็นการบูรณาการระหว่างนวัตกรรมการเรียนรู้ 7 ด้าน กับกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธ 4 กิจกรรม และหลักไตรสิกขา คือ (1) ขั้นศีล (2) ขั้นสมาธิ (3) ขั้นปัญญา เพื่อพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความใฝ่รู้ และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนผ่านทางกิจกรรม ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาคุณลุกษณะ “ดี เก่ง กล้า มีความสุข”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bhiromrat, K. (2010). “Students conduct of Rajabhat Unversities in Bangkok on the way of self-sufficient economy” (Research report). Bangkok: Suan sunandha rajabhat University.

Guðjónsdóttir, H. et al. (2021). Teaching and Teacher Education. An International Journal of Research and Studies, 13(4), 451-458.

Ministry of Education. (2004). Naw thang kan Dam Neon Ngan Rong Rian Withiphut (The Process of Buddhist Oriented Schools). Bangkok: Printed by office development the innovation of educational management.

Ngamprakhon, S., Sangnont, K., & PhramahaSombat Tanapanyo. (2018). Learning Management Innovation, Theory to Practice. Mahachula Academic Journal, 5 (special issue), 78-82.

Office of the National Education Commission and office of the Prime Minister, Thailand. (1999). National Education Act of B.E.2542 (1999). Bangkok: office of the National Education Commission.

Phrakhrubaitikasu Winsuwichano. (2018). The Development of Buddhist way School Managementin Samutprakarn Province. Journal of MCU Social Science Review, 7(1), 84-98.

Phranarongdech Atimutto (Dechadilok), Siriwaan, I., & Ruangsanka, R. (2018). A Model of Learning Center Development in Buddhist Oriented School. Journal of Educational Review Facultyof Educational in MCU, 5(3), 161-176.

Prasertsin, U., Jiotrakul, Th., & Thongklomsee, J. (2017). A Studying Guidelines of the Educational Innovation ManagementUsed for Improving Teacher’s Teaching and Research. The Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 10(2), 78-89.

Reungsil, S. (2005). A Studying Status and Problem on Performance of Buddhist School of Khond Kaen Educational Service Area Office 4: A Case Study of Thairat Wittaya 34 School. (Master’s Thesis). Khon Kaen University. Khon Kaen.

Thongian, B. (2020). Behavior for Application of Tri - Sikha in Living of Student in Mahamakut Buddhist University Sritham - Masokaraj Campus. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(6), 78-89.