รูปแบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Main Article Content

ปิยะนันท์ สมชาติ
พงษ์ธร สิงห์พันธ์
จิณณวัตร ปะโคทัง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สร้างศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


         ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่ 2 หลักการ องค์ประกอบที่ 3 วิธีดำเนินการ องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบ และองค์ประกอบที่ 5 เงื่อนไขความสำเร็จ ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพบว่า ในภาพรวมทั้งด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ministry of Education. (2002). National Education Act 1999 And amended (No. 2) 2002 With relevant ministerial regulations And the Compulsory Education Act, B.E. 2545. Bangkok : Organization for the delivery of goods and packages
Kharom Pholkul. (2011). State of education budget management problems Under the Office of the Education Area Buriram Primary Education Area 1. Master of Education Thesis Educational Administration. Rajabhat Mahasarakham University. Mahasarakham
Jirapa Ketkalong. (2002). Small school : The benefits of participation. Journal of Educational
Administration. Srinakharinwirot University.
Teeraroon Charoen. (2007). Professionalism in educational organization and administration in the educational reform era. Bangkok : Khawfang.
. (2002). Research report on the condition and problems of basic educational administration and management of Educational institutes in Thailand. Bangkok : VTC Communications.
Boonchom srisaasan. (2011). Preliminary research. 9th edition. Bangkok : Suriwiyasarn.
Pornchan Pornsakul. (2007). The school budget management model is a school based budget management model Base in elementary schools under the Office of the Basic Education Commission. Thesis Doctor of Education Educational Administration. Bangkok : Graduate school Srinakharinwirot University.
Manoch was born. (2003). Conditions and problems of school based administration of the secondary school under the jurisdiction Department of Education Suratthani Province. Bangkok : Kasetsart University.
Rattikorn Sookdee (2008). Budget management according to the principles of good governance of school administrators Affiliated with the office Chiang Mai Educational Service Area 3. Master of Education Thesis Educational Administration. Chiang Rai Rajabhat University.
Rung Kaew Daeng. (2003). Revolution in Thai education. Bangkok : Matichon.
Surapon Tubtimhin. (2012). Performance-oriented budget management model for small educational institutions Under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 1. Doctor of Education Ubon Ratchathani Rajabhat University.
Suwanna Metmanakul. (2006). A performance-oriented budget model in the state basic education institution. Doctor of Philosophy Studies Burapha University.
Stern treasure. Kham. (2000). Research Methods for Humanities and Social Sciences. Kalasin : Prasan Printing.
Sompong Yolanit. (2005). Study the problems of budget management of educational institutions under the district office Education in Roi Et District 2. Educational Administration Branch Faculty of Education Rajabhat University Surin.
Office of the Education Council Secretariat (2004). Academic conference Research in educational administration. Bangkok : Printing house and cover up Charoen Phon.
Goertz, Margaret E. ; & Stiefel, Leanna. (1998). School Level Resource Allocation in Urban Public
Schools. Journal Education Finance. 23(4): 436-446.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>